ViaCon’s Interim Report January – June 2023

Efficiency work accelerated, after a quarter affected by delays in customers’ financing solutions in connection with infrastructure projects.

SECOND QUARTER

 • Net sales amounted to EUR 50,075 thousand (61,091), a decrease of 18.0% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -14.3%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 2,603 thousand (6,536), corresponding to an EBIT margin of 5.2% (10.7).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 4,151 thousand (7,898), corresponding to an EBITDA margin of 8.3% (12.9).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 5,398 thousand (9,209), corresponding to an underlying EBITDA margin of 10.8% (15.1).
 • Order intake amounted to EUR 53,225 thousand (61,412), a decrease of 13.3% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -10.2%.
 • ViaCon intensified the efficiency work initiated in 2022. The initiative is expected to result in reduced costs, excluding non-recurring items, of approximately EUR 5-6 million in 2023, compared to the planned costs for the year.


JANUARY – JUNE 2023

 • Net sales amounted to EUR 80,609 thousand (96,050), a decrease of 16.1% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -12.6%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to
 • EUR -998 thousand (3,779), corresponding to an EBIT margin of -1.2% (3.9).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 2,128 thousand (6,655), corresponding to an EBITDA margin of 2.6% (6.9).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 3,655 thousand (9,339), corresponding to an underlying EBITDA margin of 4.5% (9.7).
 • Order intake amounted to EUR 96,555 thousand (125,631), a decrease of 23.1% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -20.5%.
 • As of January 1, 2023, the accounting currency and presentation currency is Euro.

COMMENTS FROM THE CEO

Interest rate increases and high inflation during the first half of the year have entailed delays in ViaCon’s customers’ financing solutions for infrastructure projects. This shift in the customers’ projects has had a negative impact on the quarter’s turnover and results. Demand for ViaCon’s solutions is still high and during the summer months ViaCon has had a clearly increasing order intake. To ensure that 2023 will also be a strong year, ViaCon has, during the quarter, intensified the efficiency work initiated in 2022.

Sales for the quarter amounted to EUR 50,075 thousand (61,091), a decrease of 18.0% on the previous year. The sales development was related to Bridges & Culverts Solutions and GeoTechnical Solutions. StormWater Solutions had a good organic growth of 8.7%. ViaCon’s acquired operations have contributed to a turnover of EUR 229 thousand, but we have also chosen to leave, and divest, non-core operations with a turnover of around EUR 1,148 thousand in the corresponding period previous year. By continuing to leave product groups with low profitability, we increase our product margins. Organic growth amounted to -14.3% adjusted for divestments and acquisitions.

The operating earnings (EBIT) amounted to EUR 2,603 thousand (6,536), corresponding to an EBIT margin of 5.2% (10.7). The adjusted operating earnings amounted to EUR 3,850 thousand (7,848), corresponding to an adjusted EBIT margin of 7.7% (12.8). The operating earnings were affected by the lower sales, mainly as a result of delays in customer financing solutions. The quarter’s cash flow was improved compared to the corresponding period last year, where mainly the efficiency work with improving the working capital contributed positively.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. Order intake during the quarter amounted to EUR 53,225 thousand (61,415), corresponding to an organic growth of -10.2 percent. Demand and order intake for 2022 was high, but unevenly distributed between the quarters.

In June, we decided to intensify the efficiency work initiated in 2022 with the aim of slimming the organization for increased agility and efficiency, which means that ViaCon will reduce the workforce by approximately 180 positions. Through this initiative we expect to reduce our costs, excluding non-recurring items, compared to the costs we had planned for in 2023 by approximately EUR 5-6 million in 2023. The savings will be visible to some extent already in the third quarter and at the end of the fourth quarter, we expect this initiative to result in sustainable efficiencies corresponding to approximately EUR 10 million on an annual basis. The non-recurring items linked to this initiative are expected to amount to EUR 2.5-3.0 million, of which EUR 1.0 million will be charged to the result in the second quarter and the remaining costs will be charged to the third and fourth quarter of 2023. These measures will strengthen ViaCon both in the short and long term.

The increase in order intake we saw during the summer combined with the ongoing efficiency work means that we, with confidence, look forward to a continued good development as the leading European supplier with more sustainable solutions compared to alternative types of materials.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: August 30, 2023
Time: 14:00 -15:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons delårsrapport januari – juni 2023

Effektiviseringsarbetet accelereras, efter ett kvartal som påverkats av förseningar i kundernas finansieringslösningar i samband med infrastrukturprojekt.

ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 50 075 (61 091) TEUR, en minskning med 18,0 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -14,3 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 603 (6 536) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,2 (10,7)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 151 (7 898) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 8,3 (12,9)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 5 398 (9 209) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 10,8 (15,1)%.
 • Orderingången uppgick till 53 225 (61 412) TEUR, en minskning med 13,3% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -10,2%.
 • ViaCon intensifierade det effektiviseringsarbete som inleddes 2022. Initiativet förväntas medföra reducerade kostnader, exklusive engångskostnader, med cirka 5-6 MEUR under 2023, jämfört med de planerade kostnaderna för året.

JANUARI – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 80 609 (96 050) TEUR, en minskning med 16,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -12,6%.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -998 (3 779) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på -1,2 (3,9)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 128 (6 655) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 2,6 (6,9)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 3 655 (9 339) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 4,5 (9,7)%.
 • Orderingången uppgick till 96 555 (125 631) TEUR, en minskning med 23,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -20,5%.
 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Räntehöjningar och hög inflation under årets första halvår har inneburit förseningar i ViaCons kunders finansieringslösningar för infrastrukturprojekt. Denna förskjutning i kundernas projekt har haft en negativ påverkan på kvartalets omsättning och resultat. Efterfrågan på ViaCons lösningar är fortfarande hög och under sommarmånaderna har ViaCon haft en tydligt ökande orderingång. För att säkerställa att även 2023 blir ett starkt år, har ViaCon under kvartalet intensifierat det effektiviseringsarbete som påbörjades under 2022.

Kvartalets omsättning uppgick till 50 075 (61 091) TEUR, en minskning med 18,0 procent jämfört med föregående år. Omsättningsutvecklingen var relaterad till Bridges & Culverts Solutions och GeoTechnical Solutions. StormWater Solutions hade en god organisk tillväxt om 8,7 procent. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 229 TEUR, men vi har också valt att lämna, samt avyttra, icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 1 148 TEUR i motsvarande period föregående år. Genom att fortsätta att lämna produktgrupper med låg lönsamhet ökar vi våra produktmarginaler. Den organiska tillväxten uppgick till -14,3 procent justerat för avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 603 (6 536) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,2 (10,7) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3 850 (7 848) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 7,7 (12,8) procent. Rörelseresultatet har påverkats av den lägre omsättningen, i huvudsak beroende på förseningar i kunders finansieringslösningar. Kvartalets kassaflöde förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år, där framförallt effektiviseringsarbetet med att förbättra rörelsekapitalet bidragit positivt.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet uppgick till 53 225 (61 415) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på -10,2 procent. 2022 års efterfrågan och orderingång var hög, men ojämnt fördelad mellan kvartalen.

I juni tog vi beslut om en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes under 2022 i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, vilket innebär att ViaCon kommer att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Genom detta initiativ förväntar vi oss att reducera våra kostnader exklusive engångskostnader, jämfört med de kostnader vi hade planerat för under 2023, med cirka 5-6 MEUR under 2023. Besparingarna kommer i viss utsträckning att synas redan under det tredje kvartalet och vid utgången av det fjärde kvartalet förväntar vi oss att detta initiativ resulterar i uthålliga effektiviseringar motsvarande cirka 10 MEUR på årlig basis. Engångskostnaderna kopplat till detta initiativ förväntas uppgå till 2,5-3,0 MEUR, varav 1,0 MEUR belastat resultatet i det andra kvartalet och resterande kostnader kommer att belasta det tredje och fjärde kvartalet 2023. Dessa åtgärder kommer att stärka ViaCon både på kort och lång sikt.

Den ökning av orderingång vi sett under sommaren i kombination med det pågående effektiviseringsarbetet gör att vi med tillförsikt ser fram emot en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören med mer hållbara lösningar jämfört med alternativa materialslag.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 30 augusti 2023
Tid: 14:00-15:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCons delårsrapport januari – mars 2023

God efterfrågan, dock med en lägre försäljning relaterat till GeoTechnical Solutions omsättningsutveckling jämfört med föregående år, resulterande i ett volym- och inflationsdrivet svagare rörelseresultat.

FÖRSTA KVARTALET

 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.
 • Nettoomsättningen uppgick till 30 534 (34 959) TEUR, en minskning med 12,7% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -9,6%.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3 600 (-2 757) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på -11,8 (-7,9)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 023 (-1 243) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på -6,6 (-3,6)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till -1 742 (130) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på -5,7 (0,4)%.
 • Orderingången uppgick till 43 330 (64 219) TEUR, en minskning med 32,5% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -30,3%.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

ViaCon har en tydlig säsongsvariation under året som följer väderförhållandena, vilka varierar mellan kvartalen och mellan åren. Årets första kvartal följde ett mer normalt säsongsmönster med en lång vinter som har påverkat kvartalet negativt. I jämförelse med det första kvartalet 2022, med en rekordhög orderingång driven av oron för tillgång av material och invasionen i Ukraina, inleddes år 2023 i linje med vår förväntan och efterfrågan var god för säsongen samt rådande konjunkturläge.

Kvartalets omsättning uppgick till 30 534 (34 959) TEUR, en minskning med 12,7 procent jämfört med föregående år. Omsättningsutvecklingen var huvudsakligen relaterad till GeoTechnical Solutions med en organisk tillväxt om -24,0 procent, medan Bridges & Culverts Solutions och StormWater Solutions hade en god organisk tillväxt om 5,1 procent respektive 10,6 procent. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 496 TEUR, men vi har också valt att lämna, samt avyttra, icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 650 TEUR i motsvarande period föregående år. Genom att fortsätta att lämna produktgrupper med låg lönsamhet ökar vi våra produktmarginaler. Den organiska tillväxten uppgick till -9,6 procent justerat för avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 600 (-2 757) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på -11,8 (-7,9) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till -3 320 (-1 384) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på -10,9 (-4,0) procent. Rörelseresultatet har påverkats av den lägre omsättningen beroende på kvartalets kyliga och bistra väderförhållanden samt hög inflation. Kvartalets kassaflöde påverkades av kvartalets resultat samt säsongs- uppbyggnad av rörelsekapitalet.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet uppgick till 43 330 (64 219) TEUR, varav en organisk tillväxt på -30,3 procent. 2022 års efterfrågan och orderingång var hög, men ojämnt fördelad mellan kvartalen.

Tillgängligheten och prissättningen på insatsvaror har stabiliserats och effektivitetsaktiviteter pågår för kompensera det successivt realiserade inflationstrycket. Givet det geopolitiska och makroekonomiska läget är osäkerheten fortsatt stor och försiktigheten hos vissa av våra kunder håller i sig.

ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Detta möjliggörs av de långa och starka kundrelationer vi har på de marknader där vi är aktiva.

Det pågår ett stor antal projekt i Europa som syftar till att stärka ekonomin och förbättra en infrastruktur som är eftersatt. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören med mer hållbara lösningar jämfört med alternativa materialslag. Detta kombinerat med att successivt bredda vår marknadsnärvaro och vårt kunderbjudande gör att vi siktar på att växa fortare än marknaden. ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att positivt påverka hållbarhetsutvecklingen inom infrastruktursektorn, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 24 maj 2023
Tid: 14:00-15:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q1-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim Report January – March 2023

Good demand, however, with lower sales related to GeoTechnical Solutions’ sales development compared to the previous year, resulting in a volume- and inflation-driven weaker operating earnings.

FIRST QUARTER

 • As of January 1, 2023, the accounting currency and presentation currency is Euro.
 • Net sales amounted to EUR 30,534 thousand (34,959), a decrease of 12.7% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -9.6%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR -3,600 thousand (-2.757), corresponding to an EBIT margin of -11.8% (-7.9).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR -2,023 thousand (-1,243), corresponding to an EBITDA margin of -6.6% (-3.6).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR -1,742 thousand (130), corresponding to an underlying EBITDA margin of -5.7% (0.4).
 • Order intake amounted to EUR 43,330 thousand (64,219), a decrease of 32.5% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -30.3%.

COMMENTS FROM THE CEO

ViaCon has a clear seasonal variation throughout the year that follows weather conditions, which vary between quarters and between years. The first quarter of the year followed a more normal seasonal pattern with a long winter that has affected the quarter negatively. Compared to the first quarter 2022, with a record high order intake driven by concerns for material availability and the invasion of Ukraine, the year 2023 started in line with our expectation and demand was good for the season and the prevailing economic situation.

Sales for the quarter amounted to EUR 30,534 thousand (34,959), a decrease of 12.7% on the previous year. The sales development was mainly related to GeoTechnical Solutions with an organic growth of -24.0%, while Bridges & Culverts Solutions and StormWater Solutions had good organic growth of 5.1% and 10.6% respectively. ViaCon’s acquired operations have contributed to a turnover of EUR 496 thousand, but we have also chosen to leave, and divest, non-core operations with a turnover of around EUR 650 thousand in the corresponding period of the previous year. By continuing to leave product groups with low profitability, we increase our product margins. Organic growth amounted to -9.6% adjusted for divestments and acquisitions.

The operating earnings (EBIT) amounted to EUR -3,600 thousand (-2,757), corresponding to an EBIT margin of -11.8% (-7.9). The adjusted operating earnings amounted to EUR -3,320 thousand (-1,384), corresponding to an adjusted EBIT margin of -10.9% (-4.0). The operating earnings were affected by the lower sales as a result of the quarter’s unfavourable weather conditions and high inflation. The quarter’s cash flow was affected by the quarter’s results and seasonal build-up of working capital.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. Order intake during the quarter amounted to EUR 43,330 thousand (64,219), of which organic growth was -30.3%. Demand and order intake for 2022 was high, but unevenly distributed between the quarters.

The availability and pricing of input goods has stabilized and efficiency activities are underway to offset the gradually realized inflationary pressure. Given the geopolitical and macroeconomic situation, uncertainty remains high and the caution of some of our customers remains.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. This is also made possible by our strong market position, and the solid, long-term customer relationships we have in the markets where we operate.

There are a large number of projects underway in Europe that aim to strengthen the economy and improve an infrastructure that is neglected. Our strategy gives us confidence in being able to deliver continued good development as the leading European provider, with more sustainable solutions compared to alternative types of materials. This, combined with gradually broadening our market presence and our customer offering, means that we aim to grow faster than the market. ViaCon is determined to be at the forefront of contributing to sustainable development in the infrastructure sector, an area where we can make a difference for our customers and our environment.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: May 24, 2023
Time: 14:00 -15:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q1-2023/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCon’s Full Year Report 2022

Strong end to the year, despite ongoing geopolitical tension and rising inflation.

FOURTH QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 651.8 million (466.8), an increase of 39.6% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 41.0%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 86.7 million (14.9), corresponding to an EBITDA margin of 13.3% (3.2).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 70.5 million (0.7), corresponding to an EBIT margin of 10.8% (0.1).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 93.1 million (31.7) , corresponding to an underlying EBITDA margin of 14.3% (6.8).
 • Order intake amounted to SEK 391.5 million (334.9), an increase of 16.9 % on the same period last year. Organic growth amounted to 14,8%.

JANUARY – DECEMBER

 • Net sales amounted to SEK 2,321.5 million (1,946.3), an increase of 19.3% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 18.8%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 239.3 million (200.9), corresponding to an EBITDA margin of 10.3% (10.3).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 178.1 million (143.7), corresponding to an EBIT margin of 7.7% (7.4).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 285.5 million (239.1), corresponding to an underlying EBITDA margin of 12.3% (12.3).
 • Order intake amounted to SEK 2,293.0 million (1,925.6), an increase of 19.1 % on the same period last year. Organic growth amounted to 17,1%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter amounted to SEK 651.8 (466.8) million, an increase of 39.6% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 26.4 million to sales, although we chose to leave and divest non-core operations with a sales amount of approximately SEK 24.8 million in the corresponding period last year. Organic growth was 41.0%, adjusted for divestments and acquisitions. During the first three quarters of the year, ViaCon experienced that deliveries to customers were postponed as an effect of disruptions in the supply chain and longer lead times in customers’ financing of projects. During the fourth quarter, ViaCon has focused on delivering these orders, which had a positive impact on sales and results. Adjusted for non-recurring items, adjusted operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 93.1 (31.7) million, resulting in an adjusted EBITDA margin of 14.3 (6.8)%. The quarter’s operating earnings were also affected by rising inflation, a higher cost structure, and one-off costs for medium- and long-term growth initiatives.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. During the fourth quarter, we had a high order intake which amounted to SEK 391.5 (334.9) million, of which the organic growth was 14.8%. Demand and order intake have been strong during the year, but unevenly distributed between the quarters, and for the full year order intake amounted to SEK 2,293.0 (1,925.6) million, of which organic growth was 17.1%. The order book at the end of December remained good.

Cash flow for the quarter was strong as an effect of earnings and reduced working capital, driven by deliveries of previously deferred infrastructure projects. Through concerted efforts, we also reduced our inventory and our overdue accounts receivable during the quarter, which also contributed positively to the business’s cash flow.

During the first six months of the year, ViaCon experienced greatly increased prices for input goods and longer lead times for these. During the last six months, prices and lead times decreased and we experienced a stabilisation in the market for both suppliers’ and customers’ financing. During the quarter we have focused on increased flexibility so that we can quickly adapt the business to any changes in demand. ViaCon is affected by the ongoing geopolitical turmoil and rising inflation. The costs related to energy, transport and disruptions in the supply chain are high, which is a challenge, and we work actively to try to compensate for the related effects. High inflation and interest rate rises increases lead to some uncertainty for the market in 2023, especially within the StormWater Solutions business unit which has a larger share of privately funded projects.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. This is also made possible by our strong market position, and the solid, long-term customer relationships we have in the markets where we operate.

Thousands of sustainability projects are underway, aiming to strengthening Europe and rebuilding the economy of an entire continent whose infrastructure has been neglected. Our strategy gives us confidence in being able to deliver continued good development as the leading European provider, with more sustainable solutions compared to alternative types of materials. This, combined with gradually broadening our market presence and our customer offering, means that we aim to grow faster than the market. ViaCon is determined to be at the forefront of contributing to sustainable development in the infrastructure sector, an area where we can make a difference for our customers and our environment.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: Monday, February 20, 2023
Time: 10:00 -11:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons bokslutsrapport 2022

Stark avslutning på året, trots fortsatt geopolitisk oro och stigande inflation

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 651,8 (466,8) MSEK, en ökning med 39,6% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 41,0 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 86,7 (14,9) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 13,3 (3,2) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 70,5 (0,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,8 (0,1) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 93,1 (31,7) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 14,3 (6,8) %.
 • Orderingången uppgick till 391,5 (334,9) MSEK, en ökning med 16,9% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 14,8%.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 321,5 (1 946,3) MSEK, en ökning med 19,3 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 18.8%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 239,3 (200,9) MSEK, motsvar- ande en EBITDA-marginal på 10,3 (10,3) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 178,1 (143,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 7,7 (7,4) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 285,5 (239,1) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 12,3 (12,3) %.
 • Orderingången uppgick till 2 293,0 (1 925,6) MSEK, en ökning med 19,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 17.1 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 651,8 (466,8) MSEK, en ökning med 39,6 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 26,4 MSEK, men vi har också valt att lämna samt avyttra icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 24,8 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 41,0 procent justerat för avyttringar och uppköp. Under årets första tre kvartal upplevde ViaCon att leveranser till kunder blev framskjutna som en effekt av störningar i leverantörskedjan och längre ledtider i kundernas finansiering av projekt. Under det fjärde kvartalet har ViaCon fokuserat på att leverera dessa ordar vilket påverkat omsättningen och resultatet positivt. Rensat för engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 93,1 (31,7) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 14,3 (6,8) procent. Kvartalets rörelseresultat har även påverkats av stigande inflation, högre kostnadsstruktur samt engångskostnader för medel- och långsiktiga tillväxtsatsningar.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Under det fjärde kvartalet har vi haft en hög orderingång som uppgick till 391,5 (334,9) MSEK, varav den organiska tillväxten var 14,8 procent. Efterfrågan och orderingången har varit stark under året men ojämnt fördelad mellan kvartalen, och för helåret uppgick den till 2 293,0 (1 925,6) MSEK, varav en organisk tillväxt på 17,1 procent. Orderboken vid utgången av december var fortsatt god.

Kvartalets kassaflöde var starkt som en effekt av resultatet och det minskade rörelsekapitalet, drivet av leveranser av tidigare uppskjutna infrastrukturprojekt. Vi har också genom fokuserat arbete reducerat vårt lager samt våra förfallna kundfordringar under kvartalet vilket också bidragit positivt till verksamhetens kassaflöde.

Under årets första halvår upplevde ViaCon kraftigt ökade priser för insatsvaror samt längre ledtider för dessa. Under det sista halvåret har priserna och ledtiderna reducerats och vi har upplevt en stabilisering i marknaden för både leverantörer och kundernas finansiering. Under kvartalet har vi haft fokus på ökad flexibilitet för att snabbt kunna anpassa verksamheten till eventuella förändringar av efterfrågan. ViaCon påverkas av den fortsatta geopolitiska oron och den stigande inflationen. Kostnaderna relaterade till energi, transport och störningar i leveranskedjan är höga, vilket är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dess effekter. Den höga inflationen och räntehöjningarna leder till en viss osäkerhet för marknaden 2023, framförallt inom affärsområdet StormWater Solutions som har en större andel privat finansierade projekt.

ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Detta möjliggörs också av vår starka marknadsposition och de långa och goda kundrelationer vi har på de marknader där vi är aktiva.

Det pågår tusentals hållbarhetsprojekt som syftar till att stärka Europa och för att återuppbygga ekonomin på en hel kontinent vars infrastruktur är eftersatt. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören med mer hållbara lösningar jämfört med alternativa materialslag. Detta kombinerat med att successivt bredda vår marknadsnärvaro och vårt kunderbjudande gör att vi siktar på att växa fortare än marknaden. ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att medverka till en hållbar utveckling inom infrastruktursektorn, ett område där vi kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: måndag 20 februari 2023
Tid: 10:00-11:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim report January – September 2022

Continued good demand and strong order book, in a quarter of geopolitical tension and rising inflation.

THIRD QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 3.1%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 82.8 million (106.0), corresponding to an EBITDA margin of 12.5% (16.9).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 68.0 million (91.3), corresponding to an EBIT margin of 10.2% (14.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 94.5 million (113.2), corresponding to an underlying EBITDA margin of 14.2% (18.0).
 • Order intake amounted to SEK 585.4 million (520.1), an increase of 12.6 % on the same period last year. Organic growth amounted to 15,0%.
 • ViaCon has joined the SteelZero initiative, which entails a commitment to 100% net zero steel by 2050.

JANUARY – SEPTEMBER

 • Net sales amounted to SEK 1,669.7 million (1479.5), an increase of 12.9% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 11.7%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 152.6 million (186.0), corresponding to an EBITDA margin of 9.1% (12.6).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 107.6 million (143.0), corresponding to an EBIT margin of 6.4% (9.7).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 192.3 million (207.3), corresponding to an underlying EBITDA margin of 11.5% (14.0).
 • Order intake amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), an increase of 19.5 % on the same period last year. Organic growth amounted to 17,6%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter totalled SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 39.5 million to sales, although we also chose to leave non-core business with sales of around SEK 21.8 million in the corresponding period last year. Organic growth was 3.1% adjusted for divestments and acquisitions. Operating earnings for the quarter were affected by inflation, a higher cost structure, and non-recurring expenses for medium- and long-term initiatives. Adjusted for non-recurring items, operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 94.5 million (113.2), which resulted in an adjusted EBITDA margin of 14.2% (18.0). Macroeconomic disruptions have led to a less favourable sales mix, primarily in the GeoTechnical Solutions business unit.

There are various infrastructure investments under way across Europe, as there is a great need to renew and expand ageing infrastructure in many countries. Recent inflation and interest rate rises have caused delays in customers’ financing solutions for infrastructure projects, and certain customers are more cautious about the future, particularly in the StormWater Solutions business unit. Incoming orders were however very good during the third quarter, and the order book for the season remains strong, albeit with unusually long lead times. Demand and incoming orders for the first nine months were strong and amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), of which organic growth was 17.6%. They were however uneven between the first two quarters. During the third quarter incoming orders amounted to SEK 585.4 million (520.1), of which organic growth was 15.0%.

ViaCon’s business is affected by the geopolitical tension and rising inflation. There is uncertainty regarding macroeconomic developments, so ViaCon has focused heavily on flexibility during the quarter, ensuring agile adaptability of operations in the event of a shift in demand. Costs related to energy, transport and supply chain disruptions are high, which is a challenge, and we are working actively to try to compensate for these effects.

Cash flow was strong during the quarter, mainly as a direct result of a decrease in working capital. Working capital was higher than normal during the first six months of the year. This was a result of postponed deliveries for infrastructure projects, combined with the longer lead times in the wake of recent strains on the supply chain, which have primarily entailed increasingly high inventory levels. The trend has now been bucked, and during the third quarter we have seen some improvement in customers’ requested delivery times and in the supply chain, with shorter lead times and less disruption, with reduced capital tied up as a result. We have also worked concertedly and successfully to reduce our overdue accounts receivable during the quarter.

ViaCon is determined to be at the forefront in guiding the infrastructure sector in a sustainable direction, an area where we genuinely can make a difference for our customers and our wider environment. It is therefore very pleasing to have received several awards for our sustainability work during the year. We view these distinctions as solid recognition of our sustainability work and our contribution to building a sustainable future. To continue our adaptation to important sustainability goals and lead the change for positive action for green development and against climate change, ViaCon has joined the SteelZero initiative, which means we are committed to switching over completely to net zero steel by 2050.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. We will continue to integrate our recent acquisitions, and to develop our operation and further strengthen our team. With our strategy, we are confident that we can continue to deliver strong development as the leading European supplier of sustainable solutions in our business units, both by progressively broadening our market presence and customer offering, and by increasing our productivity.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the business results and development for the period will be held as follows:

Date: Friday, November 18, 2022

Time: 09:00-09.30 CET

Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn

Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

The presentation material will be available on ViaCon’s website shortly before the broadcast begins. The broadcast will also be available afterwards at the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons delårsrapport januari – september 2022

Fortsatt god efterfrågan och hög orderbok, i ett kvartal påverkat av geopolitisk oro och stigande inflation.

TREDJE KVARTALET 

 • Nettoomsättningen uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82,8 (106,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 12,5 (16,9) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,0 (91,3) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,2 (14,5) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 94,5 (113,2) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 14,2 (18,0) %.
 • Orderingången uppgick till 585,4 (520,1) MSEK, en ökning med 12,6% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 15,0%.
 • ViaCon har anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär ett åtagande om att år 2050 ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 669,7 (1 479,5) MSEK, en ökning med 12,9 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 11.7 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 152,6 (186,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 9,1 (12,6) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 107,6 (143,0) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 6,4 (9,7) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 192,3 (207,3) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 11,5 (14,0) %.
 • Orderingången uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, en ökning med 19,5% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 17.6 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit med en omsättning om 39,5 MSEK, men vi har också valt att lämna icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 21,8 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3,1 procent justerat för avyttringar och uppköp. Kvartalets rörelseresultat har påverkats av inflation, högre kostnadsstruktur samt engångskostnader för medel- och långsiktiga satsningar. Rensat från engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 94,5 (113,2) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 14,2 (18,0) procent. De makroekonomiska störningarna har lett till en mindre gynnsam försäljningsmix inom framför allt affärsområdet GeoTechnical Solutions.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Den senaste tidens inflation och räntehöjningar har lett till fördröjningar i kundernas finansieringslösningar av infrastrukturprojekt samt att vissa kunder, framför allt inom affärsområdet StormWater Solutions, är mer försiktiga inför framtiden. Under det tredje kvartalet har vi dock haft en mycket god orderingång och orderboken för säsongen är fortsatt hög men med ovanligt långa ledtider. Efterfrågan och orderingången har under de första nio månaderna varit stark och uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, varav en organisk tillväxt på 17,6 procent. Däremot har den varit ojämnt fördelad mellan de första två kvartalen. Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 585,4 (520,1) MSEK, varav den organiska tillväxten uppgick till 15,0 procent.

ViaCons verksamhet påverkas av den geopolitiska oron och den stigande inflationen. Det finns en osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen, och därför har ViaCon under kvartalet haft ett högt fokus på flexibilitet för att snabbt kunna anpassa verksamheten till en eventuell förändring av efterfrågan. Kostnaderna relaterade till energi, transport och störningar i leveranskedjan är höga vilket fortsatt är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dess effekter.
Kassaflödet var starkt under kvartalet, framför allt som ett direkt resultat av ett minskat rörelsekapital. Under första halvåret var rörelsekapitalet högre än normalt. Det var ett resultat av framskjutna leveranser till infrastrukturprojekt kombinerat med de längre ledtiderna i spåren av den senaste tidens ansträngda leverantörskedja som inneburit framför allt högre varulager. Trenden är nu bruten och vi har under tredje kvartalet sett en viss förbättring i kundernas önskade leveranstider samt i leverantörsledet med kortare ledtider och mindre störningar med en reducerad kapitalbindning som följd. Vi har också genom fokuserat arbete reducerat våra förfallna kundfordringar under kvartalet.

ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att positivt påverka hållbarhetsutvecklingen inom infrastruktursektorn, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning. Vi är därför glada över att ha tilldelats flera utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete under året. Vi ser dessa utmärkelser som klara erkännanden för vårt hållbarhetsarbete och bidrag till att bygga en hållbar framtid. För att fortsätta vår anpassning till viktiga hållbarhetsmål och leda förändringen för positiva åtgärder mot grön utveckling och mot klimatförändringar har ViaCon anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär att vi åtar oss att ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål år 2050.
ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Vi kommer fortsätta att integrera den senaste tidens förvärv samt utveckla vår verksamhet och stärka vårt team ytterligare. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören av hållbara lösningar inom våra affärsområden genom att successivt bredda vår marknadsnärvaro och kunderbjudande samt öka vår produktivitet.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten

En direktsänd presentation av verksamhetens resultat och utveckling för perioden kommer att hållas enligt följande:

Datum: fredag 18 november 2022

Tid: 09:00-09:30 CET

Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn

Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ViaCons hemsida strax innan sändningen börjar. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim report January – June 2022

ViaCon’s second quarter was characterised by continued strong growth, despite geopolitical tension and rising inflation.

SECOND QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 639.9 million (537.5), an increase of 19.1% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 20.6%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 82.7 million (72.0), corresponding to an EBITDA margin of 12.9% (13.4).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 68.5 million (56.5), corresponding to an EBIT margin of 10.7% (10.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 96.5 million (81.4), corresponding to an underlying EBITDA margin of 15.1% (15.1).
 • Order intake amounted to SEK 643.3 million (679.5), a decrease of -5.3 % on the same period last year. Organic growth amounted to -9,1%.
 • The acquisition of the assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. was completed.
 • Philip Delborn appointed new Chief Financial Officer (CFO), starting latest mid-October.

JANUARY – JUNE

 • Net sales amounted to SEK 1,006.2 million (851.8), an increase of 18.1% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 18.2%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 69.7 million (80.0), corresponding to an EBITDA margin of 6.9% (9.4).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 39.6 million (51.7), corresponding to an EBIT margin of 3.9% (6.1).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 97.8 million (94.2), corresponding to an underlying EBITDA margin of 9.7% (11.1).
 • Order intake amounted to SEK 1,316.1 million (1,070.7), an increase of 22.9 % on the same period last year. Organic growth amounted to 18,9%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter totalled SEK 639.9 million (537.5), an increase of 19.1% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 33.5 million to sales, although we also chose to leave non-core business with annual sales of around SEK 22.5 million in the corresponding period last year. Organic growth was 20.6% adjusted for divestments and acquisitions, a result of price increases and good underlying demand in all segments. During the first half of the year, demand and order intake have been strong and amounted to 1,316.1 (1,070.7) with an organic growth of 17.4%. However, it has been unevenly distributed between the quarters. During the second quarter, order intake amounted to SEK 643.3 (679.5) million, a decrease of -5.3% compared to the same period last year. The organic growth of order intake amounted to -9.1%. The order intake growth for the first quarter amounted to a total of 72.0% and 67.5% for the organic growth, which is the highest level ever.

Operating earnings for the quarter were affected by a higher cost structure through acquisitions and higher volume, as well as one-off costs. Adjusted for non-recurring items, underlying operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 96.5 million (81.4), which resulted in an underlying EBITDA margin of 15.1% (15.1).

Geopolitical tension and rising inflation bring some uncertainty in developments moving forward. The quarter has brought continued disruptions in supply chains, long delivery times and some raw material shortages, but the situation has now stabilised. Cash flow was weak during the first half of the year as a direct result of a continued increase in working capital. The main reason for having to increase our inventories is the longer lead times in the wake of the recent strain on supply chains. We expect this trend to turn around during the autumn, and can already see improvements in the supply level, with shorter lead times and less disruption.

On 2 May 2022, the acquisition of assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) in the Netherlands was finalised. The acquisition further strengthens ViaCon’s market-leading position in Europe for corrugated steel-based infrastructure solutions, thus establishing an even stronger platform for delivering sustainable, competitive customer solutions. Intensive work is under way to integrate recent acquisitions while we also continue to develop our business long-term, both by progressively broadening our market presence and customer offering, and by increasing our productivity.

ViaCon is determined to be at the forefront in guiding the infrastructure sector in a sustainable direction, an area where we genuinely can make a difference for our customers and our wider environment. It is therefore very pleasing to have received further awards for our sustainability work during the quarter. We won FSN Capital’s ESG Award 2021, a distinction set up by ViaCon’s owners to create strong, more sustainable portfolio companies as part of their efforts to integrate ESG and climate aspects in the entire investment cycle. In addition, we were made Project of the Year winner 2022 by The National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) in the Going Green category, for our efforts in building a sustainable future. We also won the prestigious prize in the GoGreen class at the IFAT trade fair. We see these awards as firm acknowledgements of our sustainability work and our contribution to building a sustainable future.

Continuing to align with key sustainability goals and leading the charge for positive action toward green development and against climate change, the ViaCon Group has joined the SteelZero initiative, which is focused on increasing market demand for net-zero steel. By joining the initiative, ViaCon makes a commitment to transition to 100% net-zero steel by 2050.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. We will continue to develop our operation by implementing efficiency improvements and further strengthening our team. ViaCon is without a doubt significantly stronger today than it was a year ago. With our strategy, we are confident that we can continue to deliver strong development as the leading European supplier of sustainable solutions in our segments.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

The report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons delårsrapport januari – juni 2022

ViaCons andra kvartal kännetecknas av fortsatt kraftig tillväxt trots geopolitisk oro och en stigande inflation

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 639,9 (537,5) MSEK, en ökning med 19,1 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 20,6 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82,7 (72,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 12,9 (13,4) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,5 (56,5) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,7 (10,5) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 96,5 (81,4) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 15,1 (15,1) %.
 • Orderingången uppgick till 643,3 (679,5) MSEK, en minskning med -5,3% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -9,1%.
 • Förvärvet av tillgångarna från Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. slutfördes.
 • Philip Delborn utsedd till ny Chief Financial Officer (CFO), med start senast i mitten av oktober.

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 006,2 (851,8) MSEK, en ökning med 18,1 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 18.2 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 69,7 (80,0 ) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 6,9 (9,4) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 39,6 (51,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 3,9 (6,1) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 97,8 (94,2) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 9,7 (11,1) %.
 • Orderingången uppgick till 1 316,1 (1 070,7) MSEK, en ökning med 22,9% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 18.9 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 639,9 (537,5) MSEK, en ökning med 19,1 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 33,5 MSEK, men vi har också valt att lämna icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 22,5 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 20,6 procent justerat för avyttringar och uppköp, ett resultat av prisökningar och en god underliggande efterfrågan inom samtliga segment.

Efterfrågan och orderingången har under första halvåret varit stark och uppgick till 1 316,1 (1 070,7) med en organisk tillväxt på 17,4%. Däremot har den varit ojämnt fördelad mellan kvartalen. Under andra kvartalet uppgick orderingången till 643,3 (679,5) MSEK, en minskning med -5,3 procent i jämförelse med samma period föregående år. Orderingångens organiska tillväxt uppgick till -9,1 procent. Orderingångens tillväxt för första kvartalet uppgick totalt till hela 72,0 procent samt 67,5 procent för den organiska tillväxten, vilket är högsta nivån någonsin.

Kvartalets rörelseresultat har påverkats av en högre kostnadsstruktur genom förvärv och ökad volym samt engångskostnader. Rensat från engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 96,5 (81,4) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 15,1 (15,1) procent.

Den geopolitiska oron och en stigande inflation bidrar till en osäkerhet kring utvecklingen framöver. Kvartalet har bjudit på fortsatta störningar i leverantörskedjorna, långa leveranstider och viss råmaterialbrist men läget har nu stabiliserats. Kassaflödet var svagt under första halvåret som ett direkt resultat av ett fortsatt ökat rörelsekapital. Det är framförallt de längre ledtiderna i spåren av den senaste tidens ansträngda leverantörskedja som gjort att vi behövt öka vårt varulager. Vi förväntar oss att trenden vänder under hösten och kan redan nu se en ljusning i leverantörsledet med kortare ledtider och mindre störningar.

Den 2 maj 2022 slutfördes förvärvet av tillgångar från Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) i Nederländerna. Genom detta förvärv stärker ViaCon ytterligare sin marknadsledande position i Europa för korrugerade stålbaserade infrastrukturlösningar, vilket ger en ännu starkare plattform för att leverera konkurrenskraftiga och hållbara kundlösningar. Ett intensivt arbete med att integrera den senaste tidens förvärv pågår samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår verksamhet långsiktigt, både genom att successivt bredda vår marknads-närvaro och kunderbjudande samt öka vår produktivitet.

ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att positivt påverka hållbarhetsutvecklingen inom infrastruktursektorn, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning. Vi är därför glada över att ha tilldelats ytterligare utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete under kvartalet. Vi har utsetts som vinnare i “FSN Capital’s ESG Award” 2021, en utmärkelse som ViaCons ägare har instiftat för att skapa starka och mer hållbara portföljbolag som en del i deras arbete att integrera ESG- och klimathänsyn under hela investeringscykeln. Utöver detta har vi erhållit en utmärkelse från The National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) för årets projekt 2022 inom kategorin “Going Green” för vårt arbete med att bygga en hållbar framtid. Dessutom har vi också vunnit det prestigefulla priset i klassen ”GO GREEN” under IFAT mässan. Vi ser dessa utmärkelser som klara erkännanden för vårt hållbarhetsarbete och bidrag till att bygga en hållbar framtid.

Genom att fortsätta att anpassa oss till viktiga hållbarhetsmål och leda förändringen för positiva åtgärder mot grön utveckling och mot klimatförändringar, har ViaCon anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket fokuserar på att öka marknadens efterfrågan på nettonoll stål. Genom att gå med i initiativet åtar sig ViaCon att ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål år 2050.

ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet genom effektiviseringar och genom att stärka vårt team ytterligare. Klart är att ViaCon står väsentligt mycket starkare idag än för ett år sedan. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören av hållbara lösningar inom våra affärsområden.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Rapporten finns publicerad på www.viacongroup.com.

1 2

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.