Follow us
Search
La Défense, Paris

ViaCons delårsrapport januari mars 2024

Ett kvartal med god organisk tillväxt och förbättrat resultat.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 32 926 (30 534) TEUR, en ökning med 7,8 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 21,4 %.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1 359 (-3 600) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på -4,1 (-11,8)%.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 373 (-2 023) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 1,1 (-6,6)%.
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 865 (-1 742) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 2,6 (-5,7)%.
  • Orderingången uppgick till 38 222 (43 330) TEUR, en minskning med 11,8 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -3,6 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

ViaCon inleder året med en hög organisk tillväxt och med ett förbättrat resultat och kassaflöde. Vi har uppnått detta trots att marknadsförutsättningarna ännu inte är på den nivå som vi förväntar oss att de ska vara över tid. Vi ser nu att aktiviteten på marknaden är högre jämfört med motsvarande period förra året. Det görs infrastruktursatsningar runt om i Europa och efterfrågan på hållbara lösningar fortsätter att öka. ViaCon är väl positionerat för att möta den gradvis förbättrade marknaden.

Även under det första kvartalet har vi haft höga volymer i Turkiet, där det finns ett stort behov av att återställa och förbättra vägar och järnvägar efter den kraftiga jordbävningen i februari 2023. ViaCons lösningar, med snabb installation och hög hållbarhet, är väldigt lämpade för den här typen av utmanande situationer.

I Polen har det regeringsskifte som genomfördes i slutet av 2023 inneburit att de sedan tidigare frysta EU-medel gradvis har börjat göras tillgängliga för landet. Dessa medel ännu inte nått ViaCons del av infrastrukturmarknaden, men vi räknar med att de satsningar som hållits tillbaka under de senaste åren gradvis kommer att återupptas under andra halvan av 2024.

Kvartalets omsättning ökade till 32 926 (30 534) TEUR, en ökning med 7,8 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 21,4 procent justerat för valutaeffekter, avyttringar och förvärv. Skillnaden mellan den totala tillväxten och den organiska tillväxten beror främst på den försvagningen av den turkiska valutan.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 359 (-3 600) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på -4,1 (-11,8) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till -867 (-3 320) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på -2,6 (-10,9) procent. Rörelseresultatet har påverkats av högre volymer, men även av de sänkta kostnaderna från det intensifierade effektiviseringsarbetet som genomfördes under andra halvåret av 2023. ViaCon har en tydlig säsongsvariation som följer väderförhållandena. Normalt återspeglas detta i form av lägst omsättning och resultat i första och fjärde kvartalet. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år, drivet av främst rörelseresultat och förbättrat rörelsekapital. Orderingången under kvartalet uppgick till 38 222 (43 330) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på -3,6 procent. Under inledningen av det andra kvartalet har orderingången ökat jämfört med motsvarande period året innan.

Sedan flera år tillbaka har ViaCon haft ett högt fokus på hållbarhet. En viktig milstolpe uppnåddes i april 2024 då vi fick våra SBTi-mål (Science-Based Targets) godkända, vilket innebär att vi har en oberoende validering av våra mål för utsläppsminskningar och att vi kan göra verifierbara mätningar av våra hållbarhetsinsatser.

Som ett naturligt steg av att ha en private equity-ägare som FSN Capital V*, som vanligtvis äger sina portföljbolag under en viss begränsad period, har FSN Capital V initierat en strategisk översyn för att utforska alternativ för sitt ägande i ViaCon. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, en potentiell notering av befintliga, eller befintliga och nya, aktier i ViaCon, och kan bland annat innefatta en användning av medel till att minska skuldsättningen för ViaCon antingen genom återbetalning enligt befintliga villkor, erbjudanden om återbetalning eller andra liknande transaktioner.

Året har inletts positivt och vi ser att ViaCon har väldigt goda förutsättningar för att fortsätta utvecklas under 2024 och därefter.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

*FSN Capital GP V Limited som komplementär (eng. general partner) för var och en av FSN Capital V L. P., FSN Capital V (B) L. P. och FSN Capital V Invest L. P.

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 24 maj 2024
Tid: 10:00-11:00 CET
Presentatörer: VD Stefan Nordström och CFO Philip Delborn
Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q1-presentation-2024/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.