ViaCon’s Full Year report January – December 2023

Another strong fourth quarter with improved margins and increased order intake.

FOURTH QUARTER 2023

 • Net sales amounted to EUR 51,585 thousand (59,783), a decrease of 13.7% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -9.8%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 5,603 thousand (6,537), corresponding to an EBIT margin of 10.9% (10.9).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 7,389 thousand (8,020), corresponding to an EBITDA margin of 14.3% (13.4).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 8,563 thousand (8,587), corresponding to an underlying EBITDA margin of 16.6% (14.4).
 • Order intake amounted to EUR 41,516 thousand (35,084), an increase of 18.3% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 30.6%.
 • The intensified efficiency work has now been fully implemented, with reduction of workforce completed according to plan.


JANUARY – DECEMBER 2023

 • Net sales amounted to EUR 189,903 thousand (218,440), a decrease of 13.1% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -8.6%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 13,162 thousand (16,758), corresponding to an EBIT margin of 6.9% (7.7).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 19,763 thousand (22,516), corresponding to an EBITDA margin of 10.4% (10.3).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 23,710 thousand (26,862), corresponding to an underlying EBITDA margin of 12.5% (12.3).
 • Order intake amounted to EUR 199,275 thousand (215,767), a decrease of 7.6% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -0.1%.
 • Operating earnings for the year was negatively impacted by lower sales, mainly due to delays in customers’ financing of their projects, especially during the first half of the year. The situation improved during the second half of the year with increased order intake and improved margins.
 • As of January 1, 2023, the accounting currency and presentation currency is Euro.

COMMENTS FROM THE CEO

In the fourth quarter of the year, ViaCon delivered a result (adjusted EBITDA) in line with the fourth quarter of 2022, which was the best fourth quarter for the Group to date. This means that the second half of 2023 shows a clear improvement in earnings compared with the previous year. Volumes have still not returned to 2022 levels, but just like in the third quarter, order intake in Q4 is increasing compared to the previous year. In addition, it is gratifying that order intake has also developed positively at the beginning of 2024. The efficiency work that was intensified during the summer has now been carried out according to plan, which means that ViaCon’s margins improved both in the quarter and for the full year 2023.

Sales for the quarter amounted to EUR 51,585 thousand (59,783), a decrease of 13.7% compared to the previous year. Although market activity is high, volumes have been lower in the fourth quarter compared to the previous year as a result of the uncertainty created by high interest rates and inflation levels during the year. Organic growth was -9.8%, adjusted for exchange rate effects, divestments and acquisitions.

Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 5,603 thousand (6,537), corresponding to an EBIT margin of 10.9% (10.9). Adjusted operating earnings amounted to EUR 6,777 thousand (7,104), corresponding to an adjusted EBIT margin of 13.1% (11.9). Operating earnings have been affected by the lower volumes, but also by the reduced costs from the efficiency work. Cash flow from operating activities for the quarter was positive, mainly driven by operating profit and improved working capital.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an aging infrastructure in many countries. Order intake during the quarter was strong and amounted to EUR 41,516 thousand (35,084), corresponding to organic growth of 30.6%. Our expectation is that order intake will remain at a good level in the coming period.

In June, we decided to intensify the efficiency work that was initiated in 2022 with the aim of streamlining the organization for increased agility and efficiency, with the goal of reducing the workforce by approximately 180 positions. The initiative has now been fully implemented and reduction of workforce have been completed according to plan. During the fourth quarter, the initiative has reduced our costs excluding non-recurring costs, compared to the costs we had planned for, by approximately EUR 3.0 million. For the full year 2023, the initiative has contributed to cost savings excluding non-recurring costs of approximately EUR 6.3 million. By the end of the fourth quarter, this means that the initiative will result in sustainable efficiency improvements corresponding to approximately EUR 10 million on an annual basis. The non-recurring costs related to this initiative amount to EUR 3.1 million, of which EUR 1.1 million was charged to earnings in the fourth quarter. These measures will strengthen ViaCon both in the short and long term.

With a continued increase in order intake and with positive cost effects from the efficiency work, we look forward with confidence to a successful 2024.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: February 23, 2024
Time: 11:00 -12:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/year-end-report-2023/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons bokslutsrapport januari – december 2023

Ytterligare ett starkt fjärde kvartal med förbättrade marginaler och ökad orderingång.

FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 585 (59 783) TEUR, en minskning med 13,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -9,8 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5 603 (6 537) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 10,9 (10,9)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 389 (8 020) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 14,3 (13,4)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 8 563 (8 587) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 16,6 (14,4)%.
 • Orderingången uppgick till 41 516 (35 084) TEUR, en ökning med 18,3 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 30,6 %.
 • Det intensifierade effektiviseringsarbetet har nu fullt genomförts där neddragningar av tjänster har slutförts enligt plan.

JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 189 903 (218 440) TEUR, en minskning med 13,1 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -8,6 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13 162 (16 758) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 6,9 (7,7)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 763 (22 516) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 10,4 (10,3)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 23 710 (26 862) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 12,5 (12,3)%.
 • Orderingången uppgick till 199 275 (215 767) TEUR, en minskning med 7,6 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -0,1 %.
 • Årets rörelseresultat har påverkats negativt av lägre omsättning främst på grund av fördröjning av kunders finansiering av sina projekt, framförallt under det första halvåret. Situationen förbättrades under det andra halvåret med ökad orderingång och förbättrade marginaler.
 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Under årets fjärde kvartal levererar ViaCon ett resultat (justerad EBITDA) som är i linje med det fjärde kvartalet 2022, som var det bästa fjärde kvartalet för koncernen hittills. Det innebär att det andra halvåret 2023 visar en tydlig resultatförbättring jämfört med året innan. Volymerna har fortfarande inte kommit tillbaka till nivåerna 2022, men precis som i det tredje kvartalet, ökar orderingången i Q4 jämfört med föregående år. Därtill är det glädjande att orderingången även under inledningen av 2024 har utvecklats positivt. Det effektiviseringsarbete som intensifierades under sommaren har nu genomförts enligt plan, vilket innebär att ViaCons marginaler förbättrats både i kvartalet och för helåret 2023.

Kvartalets omsättning uppgick till 51 585 (59 783) TEUR, en minskning med 13,7 procent jämfört med föregående år. Även om aktiviteten på marknaden är hög, har volymerna varit lägre under det fjärde kvartalet jämfört med året innan till följd av den osäkerhet som höga ränte- och inflationsnivåer skapat under året. Den organiska tillväxten uppgick till -9,8 procent justerat för valutaeffekter, avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 603 (6 537) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 10,9 (10,9) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 6 777 (7 104) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 13,1 (11,9) procent. Rörelseresultatet har påverkats av de lägre volymerna, men även av de sänkta kostnaderna från effektiviseringsarbetet. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var positivt, drivet av främst rörelseresultat och förbättrat rörelsekapital.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet var stark och uppgick till 41 516 (35 084) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på 30,6 procent. Vår förväntan är att orderingången kommer att vara på en fortsatt god nivå under den kommande perioden.

I juni tog vi beslut om en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes under 2022 i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, med målsättningen att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Initiativet har nu fullt genomförts där neddragningar av tjänster har slutförts enligt plan. Under det fjärde kvartalet har initiativet reducerat våra kostnader exklusive engångskostnader, jämfört med de kostnader vi hade planerat för, med cirka 3,0 MEUR. För helåret 2023 har initiativet bidragit med kostnadsbesparingar exklusive engångskostnader om cirka 6,3 MEUR. Vid utgången av det fjärde kvartalet innebär det att initiativet resulterar i uthålliga effektiviseringar motsvarande cirka 10 MEUR på årlig basis. Engångskostnaderna kopplat till detta initiativ uppgår till 3,1 MEUR, varav 1,1 MEUR belastat resultatet i det fjärde kvartalet. Dessa åtgärder kommer att stärka ViaCon både på kort och lång sikt.

Med en fortsatt ökande orderingång och med positiva kostnadseffekter från effektiviseringsarbetet ser vi med tillförsikt fram emot ett framgångsrikt 2024.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 23 februari 2024
Tid: 11:00-12:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/year-end-report-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Full Year Report 2022

[mfn_before_post]

Strong end to the year, despite ongoing geopolitical tension and rising inflation.

FOURTH QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 651.8 million (466.8), an increase of 39.6% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 41.0%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 86.7 million (14.9), corresponding to an EBITDA margin of 13.3% (3.2).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 70.5 million (0.7), corresponding to an EBIT margin of 10.8% (0.1).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 93.1 million (31.7) , corresponding to an underlying EBITDA margin of 14.3% (6.8).
 • Order intake amounted to SEK 391.5 million (334.9), an increase of 16.9 % on the same period last year. Organic growth amounted to 14,8%.

JANUARY – DECEMBER

 • Net sales amounted to SEK 2,321.5 million (1,946.3), an increase of 19.3% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 18.8%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 239.3 million (200.9), corresponding to an EBITDA margin of 10.3% (10.3).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 178.1 million (143.7), corresponding to an EBIT margin of 7.7% (7.4).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 285.5 million (239.1), corresponding to an underlying EBITDA margin of 12.3% (12.3).
 • Order intake amounted to SEK 2,293.0 million (1,925.6), an increase of 19.1 % on the same period last year. Organic growth amounted to 17,1%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter amounted to SEK 651.8 (466.8) million, an increase of 39.6% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 26.4 million to sales, although we chose to leave and divest non-core operations with a sales amount of approximately SEK 24.8 million in the corresponding period last year. Organic growth was 41.0%, adjusted for divestments and acquisitions. During the first three quarters of the year, ViaCon experienced that deliveries to customers were postponed as an effect of disruptions in the supply chain and longer lead times in customers’ financing of projects. During the fourth quarter, ViaCon has focused on delivering these orders, which had a positive impact on sales and results. Adjusted for non-recurring items, adjusted operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 93.1 (31.7) million, resulting in an adjusted EBITDA margin of 14.3 (6.8)%. The quarter’s operating earnings were also affected by rising inflation, a higher cost structure, and one-off costs for medium- and long-term growth initiatives.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. During the fourth quarter, we had a high order intake which amounted to SEK 391.5 (334.9) million, of which the organic growth was 14.8%. Demand and order intake have been strong during the year, but unevenly distributed between the quarters, and for the full year order intake amounted to SEK 2,293.0 (1,925.6) million, of which organic growth was 17.1%. The order book at the end of December remained good.

Cash flow for the quarter was strong as an effect of earnings and reduced working capital, driven by deliveries of previously deferred infrastructure projects. Through concerted efforts, we also reduced our inventory and our overdue accounts receivable during the quarter, which also contributed positively to the business’s cash flow.

During the first six months of the year, ViaCon experienced greatly increased prices for input goods and longer lead times for these. During the last six months, prices and lead times decreased and we experienced a stabilisation in the market for both suppliers’ and customers’ financing. During the quarter we have focused on increased flexibility so that we can quickly adapt the business to any changes in demand. ViaCon is affected by the ongoing geopolitical turmoil and rising inflation. The costs related to energy, transport and disruptions in the supply chain are high, which is a challenge, and we work actively to try to compensate for the related effects. High inflation and interest rate rises increases lead to some uncertainty for the market in 2023, especially within the StormWater Solutions business unit which has a larger share of privately funded projects.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. This is also made possible by our strong market position, and the solid, long-term customer relationships we have in the markets where we operate.

Thousands of sustainability projects are underway, aiming to strengthening Europe and rebuilding the economy of an entire continent whose infrastructure has been neglected. Our strategy gives us confidence in being able to deliver continued good development as the leading European provider, with more sustainable solutions compared to alternative types of materials. This, combined with gradually broadening our market presence and our customer offering, means that we aim to grow faster than the market. ViaCon is determined to be at the forefront of contributing to sustainable development in the infrastructure sector, an area where we can make a difference for our customers and our environment.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: Monday, February 20, 2023
Time: 10:00 -11:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

[mfn_after_post]

ViaCons bokslutsrapport 2022

[mfn_before_post]

Stark avslutning på året, trots fortsatt geopolitisk oro och stigande inflation

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 651,8 (466,8) MSEK, en ökning med 39,6% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 41,0 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 86,7 (14,9) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 13,3 (3,2) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 70,5 (0,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,8 (0,1) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 93,1 (31,7) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 14,3 (6,8) %.
 • Orderingången uppgick till 391,5 (334,9) MSEK, en ökning med 16,9% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 14,8%.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 321,5 (1 946,3) MSEK, en ökning med 19,3 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 18.8%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 239,3 (200,9) MSEK, motsvar- ande en EBITDA-marginal på 10,3 (10,3) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 178,1 (143,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 7,7 (7,4) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 285,5 (239,1) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 12,3 (12,3) %.
 • Orderingången uppgick till 2 293,0 (1 925,6) MSEK, en ökning med 19,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 17.1 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 651,8 (466,8) MSEK, en ökning med 39,6 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 26,4 MSEK, men vi har också valt att lämna samt avyttra icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 24,8 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 41,0 procent justerat för avyttringar och uppköp. Under årets första tre kvartal upplevde ViaCon att leveranser till kunder blev framskjutna som en effekt av störningar i leverantörskedjan och längre ledtider i kundernas finansiering av projekt. Under det fjärde kvartalet har ViaCon fokuserat på att leverera dessa ordar vilket påverkat omsättningen och resultatet positivt. Rensat för engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 93,1 (31,7) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 14,3 (6,8) procent. Kvartalets rörelseresultat har även påverkats av stigande inflation, högre kostnadsstruktur samt engångskostnader för medel- och långsiktiga tillväxtsatsningar.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Under det fjärde kvartalet har vi haft en hög orderingång som uppgick till 391,5 (334,9) MSEK, varav den organiska tillväxten var 14,8 procent. Efterfrågan och orderingången har varit stark under året men ojämnt fördelad mellan kvartalen, och för helåret uppgick den till 2 293,0 (1 925,6) MSEK, varav en organisk tillväxt på 17,1 procent. Orderboken vid utgången av december var fortsatt god.

Kvartalets kassaflöde var starkt som en effekt av resultatet och det minskade rörelsekapitalet, drivet av leveranser av tidigare uppskjutna infrastrukturprojekt. Vi har också genom fokuserat arbete reducerat vårt lager samt våra förfallna kundfordringar under kvartalet vilket också bidragit positivt till verksamhetens kassaflöde.

Under årets första halvår upplevde ViaCon kraftigt ökade priser för insatsvaror samt längre ledtider för dessa. Under det sista halvåret har priserna och ledtiderna reducerats och vi har upplevt en stabilisering i marknaden för både leverantörer och kundernas finansiering. Under kvartalet har vi haft fokus på ökad flexibilitet för att snabbt kunna anpassa verksamheten till eventuella förändringar av efterfrågan. ViaCon påverkas av den fortsatta geopolitiska oron och den stigande inflationen. Kostnaderna relaterade till energi, transport och störningar i leveranskedjan är höga, vilket är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dess effekter. Den höga inflationen och räntehöjningarna leder till en viss osäkerhet för marknaden 2023, framförallt inom affärsområdet StormWater Solutions som har en större andel privat finansierade projekt.

ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Detta möjliggörs också av vår starka marknadsposition och de långa och goda kundrelationer vi har på de marknader där vi är aktiva.

Det pågår tusentals hållbarhetsprojekt som syftar till att stärka Europa och för att återuppbygga ekonomin på en hel kontinent vars infrastruktur är eftersatt. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören med mer hållbara lösningar jämfört med alternativa materialslag. Detta kombinerat med att successivt bredda vår marknadsnärvaro och vårt kunderbjudande gör att vi siktar på att växa fortare än marknaden. ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att medverka till en hållbar utveckling inom infrastruktursektorn, ett område där vi kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: måndag 20 februari 2023
Tid: 10:00-11:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

[mfn_after_post]

ViaCons Bokslutrapport 2021

[mfn_before_post]

Vi lägger ännu ett rekordår bakom oss.

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 466,8 (505,3) MSEK, en minskning med 7,6 % jämfört med samma period föregående år.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,9 (30,7) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 3,2 (6,1) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (16,8) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 0,1 (3,3) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 31,7 (41,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 6,8 (8,3) %.
 • Tubosider (United Kingdom) Limited förvärvades.
 • ViaCon emitterade seniora säkerställda obligationer om 100 MEUR med rörlig ränta.

JANUARI – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 946,3 (1 970,2) MSEK, en minskning med 1,2% jämfört med föregående år.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 200,9 (177,9) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 10,3 (9,0) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 143,7 (125,0) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 7,4 (6,3) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 239,1 (205,5) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 12,3 (10,4) %
 • Ny organisation med tre affärsområden, Bridges & Culverts Solutions, GeoTechnical Solutions och StormWater Solutions, implementerades vid årets början.
 • Hamco och närstående bolag förvärvades.
 • Tubosider (United Kingdom) Limited förvärvades.
 • ViaCon emitterade seniora säkerställda obligationer om 100 MEUR med rörlig ränta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Årets nettoomsättning uppgick till 1 946,3 (1 970,2) MSEK, en minskning med 1,2% jämfört med föregående år. Under året har ViaCon förvärvat verksamheter bidragande till en årsomsättning om 95,7 MSEK, varav 39,3 MSEK i fjärde kvartalet, samt valt att lämna icke kärnverksamhet till en årsomsättning om cirka 200 MSEK, varav cirka 55 MSEK i fjärde kvartalet. Justerat för avyttringar och uppköp var den organiska tillväxten 4,5 procent. Det justerade resultatet före avskrivningar för helåret uppgick till 239,1 (205,5) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 12,3 (10,4) procent. Lönsamhetsförbättringen är främst driven av den strategiska agendan att fokusera på utvalda, mer lönsamma affärer och produktlösningar. Samtidigt har vi framgångsrikt hanterat ökade kostnader för insatsmaterial och längre ledtider från leverantörer med bibehållen leveransprecision till kund. Ett dedikerat effektivitetsprogram både avseende kapital och kostnader såväl som struktur och processer bland annat inom vårt industriella system har även bidragit till den förbättrade lönsamheten.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 466,8 (505,3) MSEK, en minskning med 7,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det fjärde kvartalet utvecklades något svagare än föregående år främst orsakat av förseningar av våra kunders infrastrukturinvesteringar drivet av en allmän kostnadsökning av insatsmaterial. Justerat för avyttringar och uppköp var den organiska tillväxten -5,1 procent. Det justerade resultatet före avskrivningar för kvartalet uppgick till 31,7 (41,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 6,8 (8,3) procent, där avvikelsen i stort sett förklaras av kvartalets lägre volymer.

Bolaget har utvecklats starkt utifrån de nya strategiska direktiven med en ny affärsområdesorganisation för att växa vår kärnverksamhet. Vidare har verksamheten renodlats ytterligare och genom en ny finansiering via emittering av seniora säkerställda obligationer har separationen från Saferoad slutförts.

I april genomfördes ett förvärv av Hamco och närstående bolag. Förvärvet är en del av koncernens plan för vidare expansion i Västeuropa. I december genomfördes ett förvärv av Tubosider (United Kingdom) Limited, vilket ytterligare stärker ViaCons marknadsledande position i Europa för korrugerade stålbaserade anläggningslösningar.

Vi lägger nu ännu ett rekordår bakom oss och har etablerat en stark plattform för att leverera konkurrenskraftiga och hållbara kundlösningar. ViaCon är nu en självständig koncern med en tydlig agenda för framtiden.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Bokslutsrapporten finns publicerad på www.viacongroup.com.

[mfn_after_post]

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.