ViaCon Group accelerates its efficiency work, with short term effects supporting also the future development

On June 20, 2023, the Board of Directors of ViaCon Group AB (publ) has approved an accelerated deployment of the efficiency work initiated by ViaCon in 2022. As an immediate consequence in order to slim down the organisation for agility and increased efficiency, ViaCon will reduce its workforce by approximately 180 positions. The reductions are planned to be implemented from Q3 2023. Provisions for costs linked to the reductions will be made during Q2 and Q3 2023.

“ViaCon has had great results and development over the past three years, and we want to ensure that we can deliver yet another good year. In Q1 and Q2 2023 we have seen a continued active market but the recent inflation and interest rate rises create some uncertainties and delays in customers’ financing solutions for infrastructure projects. By taking action now, we take more control over the trajectory of our results with the aim to make also 2023 a strong year. The improved internal efficiency will also support the future development of ViaCon when serving a growing infrastructure market” explained ViaCon CEO Stefan Nordström.

ViaCon Group påskyndar sitt effektiviseringsarbete, med snabbverkande effekter som även främjar framtida utveckling

Den 20 juni 2023 godkände styrelsen för ViaCon Group AB (publ) en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes av ViaCon år 2022. Som en omedelbar konsekvens, i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, kommer ViaCon att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Nedskärningarna planeras att genomföras från och med Q3 2023. Avsättningar för kostnaderna i samband med nedskärningarna kommer att redovisas under Q2 och Q3 2023.
– ViaCon har uppvisat ett starkt resultat och en fantastisk utveckling under de senaste tre åren, och vi vill säkerställa att vi kan redovisa ytterligare ett bra år. Under Q1 och Q2 2023 har vi sett en fortsatt aktiv marknad, men den senaste tidens inflation och räntehöjningar skapar viss osäkerhet och förseningar i kundernas finansieringslösningar i samband med infrastrukturprojekt. Genom att agera nu tar vi större kontroll över vår resultatutveckling med målsättningen att göra 2023 till ytterligare ett starkt år. Den ökade interna effektiviteten kommer även att främja ViaCons framtida utveckling på en växande infrastrukturmarknad, förklarar Stefan Nordström, CEO på ViaCon.

ViaCon has today completed the acquisition of the assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. according to plan.

[mfn_before_post]

ViaCon has today, through its subsidiary ViaCon Netherlands B.V. (ViaCon), completed the acquisition of the assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) related to the product range of MultiPlate, SuperCor, HelCor/Spirosol, and plastic pipes. Through this acquisition ViaCon will strengthen its market leadership position in Europe for corrugated steel-based civil engineering solutions.

BCT, located in Bergschenhoek and Zevenbergen in the Netherlands, is the largest producer of steel culverts in the Benelux region. In relation to the assets acquired by ViaCon, BCT develops, produces, and trades various solutions for culverts, tunnels and bridges, drainage and water storage.

Post-closing, ViaCon Netherlands B.V. will change its company name to ViaCon Bergschenhoek Civiele Techniek B.V..

The acquisition is aligned with ViaCon’s strategy to grow further into Western Europe and to build a stronger foothold in the Benelux area as well as to develop and grow a high-margin business for all our business units.

For further information, we refer to previous press release of the acquisition.

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 16:30 on 2nd of May 2022.

[mfn_after_post]

ViaCon acquires assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. and further strengthens its market leader position in Europe.

[mfn_before_post]

ViaCon has today, through its subsidiary ViaCon Netherlands B.V. (ViaCon), signed an agreement to acquire assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) related to the product range of MultiPlate, SuperCor, HelCor/Spirosol, and plastic pipes. Through this acquisition ViaCon further strengthens its market leadership position in Europe for corrugated steel-based civil engineering solutions, providing an even stronger platform for delivering competitive and sustainable customer solutions. The purchase price amounts to EUR 3.7 million (approx. SEK 38,3 million) and will be paid in cash.

BCT, located in Bergschenhoek and Zevenbergen in the Netherlands, is the largest producer of steel culverts in the Benelux region and holds a strong market position, both in the Netherlands and in nearby markets. In relation to the assets to be acquired by ViaCon, BCT develops, produces, and trade various solutions for culverts, tunnels and bridges, drainage and water storage. BCT has long relations with the ViaCon Group and ViaCon Hamco in Germany (which was acquired by ViaCon in April 2021). Hamco started the production site in Zevenbergen, NL, and it was acquired by Bergschenhoek Group in 1993, and up until today BCT has sourced MultiPlate and SuperCor from Hamco and ViaCon.

ViaCon acquires assets from BCT related to the product range of MultiPlate, SuperCor, HelCor/Spirosol, and plastic pipes and plastic pipes accessories, used mainly for the applications of culverts, tunnels and bridges, drainage and water storage. The acquisition is aligned with ViaCon’s strategy to grow further into Western Europe and to build a stronger foothold in the Benelux area as well as to develop and grow a high-margin business for all our business units.

“I am very pleased about the acquisition, and we see very promising operational as well as commercial synergies. It will further strengthen and build ViaCon’s market leadership position in Europe for corrugated steel-based civil engineering solutions, providing an even stronger platform for delivering competitive and sustainable customer solutions”, says Stefan Nordström, President and CEO of ViaCon Group.

“Over the last decades Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) has successfully built a strong market position in the Benelux region, based on market leading customer service and product performance. Bergschenhoek Group are very pleased with this step and comfortable with that BCT, as part of ViaCon, will provide the market and our customers an even better proposition towards the future”, says 
Jeroen Rook, Directeur (CEO) Bergschenhoek Group.

In relation to the products and segments ViaCon is set to acquire as part of the asset deal, the annual sales of the business have historically been around EUR 2.6 million (approximately SEK 26,9 million) with a normalized EBITDA margin of approximately 21 percent.

The financing of the acquisition will be handled within the existing financial setup. ViaCon’s transaction costs in relation to the acquisition is estimated to EUR 0,2 million.

Closing is expected to take place on May 2, 2022. The completion of the acquisition is conditional upon certain actions taken by the seller.

ViaCon Netherlands B.V. will change its company name to ViaCon Bergschenhoek Civiele Techniek B.V., and will have exclusive rights to the name Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) B.V. The company will be a sales company and the products will be delivered from ViaCon's current production setup. After completion of the transaction, the current owners of BCT will continue to sell products not in scope of ViaCon’s acquisition, but under a different company name.

[mfn_after_post]

ViaCon förvärvar tillgångar från Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. och stärker ytterligare sin marknadsledande position i Europa.

[mfn_before_post]

ViaCon har idag, genom sitt dotterbolag ViaCon Netherlands B.V. (ViaCon), tecknat ett avtal om att förvärva tillgångar från Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) relaterade till produktsortimenten MultiPlate, SuperCor, HelCor/Spirosol och plaströr. Genom detta förvärv stärker ViaCon ytterligare sin marknadsledande position i Europa för korrugerade stålbaserade infrastrukturlösningar, vilket ger en ännu starkare plattform för att leverera konkurrenskraftiga och hållbara kundlösningar. Köpeskillingen uppgår till 3,7 miljoner euro (cirka 38,3 miljoner SEK) och kommer att betalas kontant.

BCT, beläget i Bergschenhoek och Zevenbergen i Nederländerna, är den största tillverkaren av kulvertar av stål i Benelux-regionen och har en stark marknadsposition, både i Nederländerna och närliggandemarknader. I relation till de tillgångar som ska förvärvas av ViaCon utvecklar, producerar och handlar BCT med olika lösningar för kulvertar, tunnlar och broar, dränering och vattenförvaring. BCT har en lång relation med ViaCon och ViaCon Hamco i Tyskland, som förvärvades av ViaCon i april 2021. Hamco startade produktionsanläggningen i Zevenbergen, vilken förvärvades av Bergschenhoek Group 1993, och fram till idag har BCT köpt MultiPlate och SuperCor från Hamco och ViaCon.

ViaCon förvärvar tillgångar från BCT relaterade till produktsortimenten MultiPlate, SuperCor, HelCor/Spirosol samt plaströr och plaströrstillbehör, som främst används för applikationer av kulvertar, tunnlar och broar, dränering och vattenlagring. Förvärvet är i linje med ViaCons strategi att växa vidare in i Västeuropa och att bygga ett starkare fotfäste i Beneluxområdet samt att utveckla och växa en verksamhet med hög marginal för alla våra affärsområden.

”Jag är mycket nöjd med förvärvet och vi ser mycket lovande operationella såväl som kommersiella synergier. Det kommer att ytterligare stärka och bygga ViaCons marknadsledande position i Europa för korrugerade stålbaserade infrastrukturlösningar, vilket ger en ännu starkare plattform för att leverera konkurrenskraftiga och hållbara kundlösningar”, säger Stefan Nordström, VD och koncernchef för ViaCon Group.

”Under de senaste decennierna har Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) framgångsrikt byggt upp en stark marknadsposition i Benelux-regionen, baserat på marknadsledande kundservice och produktprestanda. Bergschenhoek Group är mycket nöjda med detta steg och bekväma med att BCT, som en del av ViaCon, i framtiden kommer att ge marknaden och våra kunder ett ännu bättre erbjudande”, säger Jeroen Rook, VD för Bergschenhoek Group.

I förhållande till de produkter och segment ViaCon ämnar förvärva som en del av affären, har verksamhetens årliga omsättning historiskt sett varit cirka 2,6 miljoner euro (cirka 26,9 miljoner SEK) med en normaliserad EBITDA-marginal på cirka 21 procent.

Finansieringen av förvärvet kommer att hanteras inom befintlig ekonomisk struktur. ViaCons transaktionskostnader i samband med förvärvet uppskattas till 0,2 miljoner euro.

Affären förväntas slutföras den 2 maj 2022. Slutförandet av förvärvet är villkorat av att vissa åtgärder vidtas av säljaren.

ViaCon Netherlands B.V. kommer att byta företagsnamn till ViaCon Bergschenhoek Civiele Techniek B.V., och kommer att ha ensamrätt till namnet Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. Företaget kommer att vara ett försäljningsbolag och produkterna kommer att levereras från ViaCons nuvarande produktionsstruktur. Efter slutförandet av transaktionen kommer de nuvarande ägarna av BCT att fortsätta att sälja produkter som inte omfattas av förvärvet under ett annat företagsnamn.

[mfn_after_post]

ViaCon Group AB (publ) publishes approved bond prospectus in anticipation of admission to trading of its bonds on Nasdaq Stockholm

[mfn_before_post]

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

On 4 November 2021, ViaCon Group AB (publ) (the “Company”) issued senior secured floating rate bonds in an amount of EUR 100 million (the “Bonds”).

For the purpose of the listing of the Bonds, the Company has prepared a prospectus that has today been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw: Finansinspektionen). The prospectus is available on the Company’s corporate website: www.viacongroup.com.
Admission to trading of the Bonds on Nasdaq Stockholm is expected to take place on or about 26 January 2022.

[mfn_after_post]

ViaCon Group AB (publ) publicerar godkänt prospekt inför upptagande till handel av dess obligationer vid Nasdaq Stockholm

[mfn_before_post]

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL AMERIKANSKA PERSONER ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER.

Den 4 november 2021 emitterade ViaCon Group AB (publ) (“Bolaget”) seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta till ett belopp om 100 miljoner euro (“Obligationerna”).

För noteringen av Obligationerna har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.viacongroup.com.
Upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholm beräknas ske omkring den 26 januari 2022.

[mfn_after_post]

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.