ViaCon wins order for delivering sustainable infrastructure solutions

ViaCon has won an order for delivering rainwater harvesting tanks for a sustainable solution, along with Gabion Walls solutions for a datacenter project in Sweden. The project value exceeds SEK 40 million.

“I am pleased to share the news that ViaCon Sweden has secured this deal. We were awarded the contract based on our knowledge and experience but also because of our strong sustainability offering, which was an important factor in this customer’s decision-making which this customer placed high demands on their business partner,” says Stefan Nordström, President and CEO of ViaCon.

ViaCon's role in this venture involves delivering a rainwater harvesting system, along with Gabion Wall solutions. The comprehensive Project Scope encompasses design, production, and installation. The production of water tanks takes place in Lycksele in Sweden, while prefilled and machine-vibrated gabions will be produced on-site, maximizing the value add and a best possible sustainable project delivery.

The timeline for this undertaking is demanding, requiring significant effort from our Swedish execution team, commencing from mid-January, and anticipated to conclude within the first half of 2024.

ViaCons delårsrapport januari – september 2023

ViaCons bästa kvartal hittills med resultatförbättringar i alla tre affärsområden.

TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 710 (62 607) TEUR, en minskning med 7,8 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -1,5 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 557 (6 441) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 14,8 (10,3)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 246 (7 842) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 17,8 (12,5)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 11 492 (8 937) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 19,9 (14,3)%.
 • Orderingången uppgick till 61 205 (55 052) TEUR, en ökning med 11,2 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 26,8 %.
 • Under kvartalet har rörelseresultatet påverkats av den starka omsättningsutvecklingen inom affärsområdet Bridges & Culverts, samt av det pågående effektiviseringsarbetet inom samtliga tre affärsområden.

JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 138 319 (158 657) TEUR, en minskning med 12,8 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -8,2 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7 559 (10 221) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,5 (6,4)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 374 (14 496) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 8,9 (9,1)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 15 147 (18 275) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 11,0 (11,5)%.
 • Orderingången uppgick till 157 760 (180 683) TEUR, en minskning med 12,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -6,1 %.
 • Årets rörelseresultat har påverkats negativt av lägre omsättning främst på grund av fördröjning av kunders finansiering av sina projekt under det första halvåret. Situationen förbättrades under det tredje kvartalet, med ökad orderingång och resultatförbättring.
 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Under det tredje kvartalet ökade aktiviteten i merparten av ViaCons marknader jämfört med årets första halvår. Detta återspeglar sig på koncernens omsättning, resultat och orderingång. Situationen med förseningar i ViaCons kunders finansieringslösningar, som hade en negativ påverkan i det första och andra kvartalet, förbättrades under det tredje kvartalet. Därutöver har det intensifierade effektiviseringsarbetet som lanserade i slutet av det andra kvartalet haft en positiv effekt på våra kostnader under perioden.

Kvartalets omsättning uppgick till 57 710 (62 607) TEUR, en minskning med 7,8 procent jämfört med föregående år. Omsättningsutvecklingen var relaterad till GeoTechnical Solutions och StormWater Solutions, där vi fortfarande ser vissa effekter av förseningar i kundernas finansieringslösningar. Bridges & Culverts Solutions hade en mycket god organisk tillväxt om 27,6 procent. ViaCon har valt att lämna, samt avyttra, icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 972 TEUR i motsvarande period föregående år. Genom att fortsätta att lämna produktgrupper med låg lönsamhet ökar vi våra produktmarginaler. Den organiska tillväxten uppgick till -1,5 procent justerat för valutaeffekter, avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8 557 (6 441) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 14,8 (10,3) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 9 802 (7 537) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 17,0 (12,0) procent. Rörelseresultatet har påverkats av den starka omsättningsutvecklingen inom affärsområdet Bridges & Culverts samt av det pågående effektiviseringsarbetet inom samtliga tre affärsområden. Kvartalets kassaflöde var positivt, drivet av främst rörelseresultat och förändring av rörelsekapital.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet var stark och uppgick till 61 205 (55 052) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på 26,8 procent. Vår förväntan är att orderingången kommer att vara på en fortsatt god nivå under hösten.

I juni tog vi beslut om en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes under 2022 i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, vilket innebär att ViaCon kommer att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Under kvartalet har initiativet fortskridit enligt plan och vid utgången av september hade neddragningen av merparten av dessa tjänster genomförts. Neddragningen av resterande tjänsterna kommer att genomföras under det fjärde kvartalet. Under det tredje kvartalet har initiativet reducerat våra kostnader exklusive engångskostnader, jämfört med de kostnader vi hade planerat för, med cirka 2,7 MEUR. För helåret 2023 förväntas initiativet att bidra med kostnadsbesparingar exklusive engångskostnader om cirka 6 MEUR. Vid utgången av det fjärde kvartalet förväntar vi oss att detta initiativ resulterar i uthålliga effektiviseringar motsvarande cirka 10 MEUR på årlig basis. Engångskostnaderna kopplat till detta initiativ förväntas uppgå till 2,5-3,0 MEUR, varav 1,2 MEUR belastat resultatet i det tredje kvartalet. Dessa åtgärder kommer att stärka ViaCon både på kort och lång sikt.

Med en ökande orderingång och med det pågående effektiviseringsarbetet ser vi med tillförsikt fram emot en god avslutning på året. Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 17 november 2023
Tid: 10:00-11:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim Report January – September 2023

ViaCon’s best quarter up to now with earnings improvements in all three business units.

THIRD QUARTER

 • Net sales amounted to EUR 57,710 thousand (62,607), a decrease of 7.8% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -1.5%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 8,557 thousand (6,441), corresponding to an EBIT margin of 14.8% (10.3).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 10,246 thousand (7,842), corresponding to an EBITDA margin of 17.8% (12.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 11,492 thousand (8,937), corresponding to an underlying EBITDA margin of 19.9% (14.3).
 • Order intake amounted to EUR 61,205 thousand (55,052), an increase of 11.2% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 26.8%.
 • During the quarter, the operating earnings were affected by the strong sales development in the Bridges & Culverts business unit, as well as by the ongoing efficiency improvement work in all three business units.


JANUARY – SEPTEMBER

 • Net sales amounted to EUR 138,319 thousand (158,657), a decrease of 12.8% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -8.2%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 7,559 thousand (10,221), corresponding to an EBIT margin of 5.5% (6.4).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 12,374 thousand (14,496), corresponding to an EBITDA margin of 8.9% (9.1).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 15,147 thousand (18,275), corresponding to an underlying EBITDA margin of 11.0% (11.5).
 • Order intake amounted to EUR 157,760 thousand (180,683), a decrease of 12.7% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -6.1%.
 • The year’s operating earnings have been negatively affected by lower sales mainly due to delays in customers’ financing of their projects during the first half of the year. The situation improved during the third quarter, with increased order intake and earnings improvement.
 • As of January 1, 2023, the accounting currency and presentation currency is Euro.

COMMENTS FROM THE CEO

During the third quarter, activity increased in most of ViaCon’s markets compared to the first half of the year. This is reflected in the group’s sales, results and order intake. The situation with delays in ViaCon’s customers’ financing solutions, which had a negative impact on the first and second quarters, improved in the third quarter. In addition, the intensified efficiency work launched at the end of the second quarter has had a positive effect on our costs during the period.

Sales for the quarter amounted to EUR 57,710 thousand (62,607), a decrease of 7.8% on the previous year. The sales development was related to GeoTechnical Solutions and StormWater Solutions, where we still have some effects from delays in customers financing solutions. Bridges & Culverts Solutions had a very good organic growth of 27.6%. ViaCon has chosen to leave, and divest, non-core operations with sales of around EUR 972 thousand in the corresponding period previous year. By continuing to leave product groups with low profitability, we increase our product margins. Organic growth amounted to -1.5% adjusted for currency effects, divestments and acquisitions.

The operating earnings (EBIT) amounted to EUR 8,557 thousand (6,441), corresponding to an EBIT margin of 14.8% (10.3). The adjusted operating earnings amounted to EUR 9,802 thousand (7,537), corresponding to an adjusted EBIT margin of 17.0% (12.0). The operating earnings have been affected by the strong sales development in the Bridges & Culverts business unit as well as by the ongoing efficiency work in all three business units. Cash flow for the quarter was positive, mainly driven by operating profit and changes in working capital.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. Order intake during the quarter was strong and amounted to EUR 61,205 thousand (55,052), corresponding to an organic growth of 26.8%. Our expectation is that order intake will remain at a good level during the autumn.

In June, we decided to intensify the efficiency work initiated in 2022 with the aim of slimming the organization for increased agility and efficiency, which means that ViaCon will reduce the workforce by approximately 180 positions. During the quarter,

the initiative progressed according to plan and by the end of September, the reduction of most of these positions was completed. The reduction of the remaining positions will be implemented during the fourth quarter. During the third quarter, the initiative has reduced our costs excluding non-recurring items, compared to the costs we had planned for, by approximately EUR 2.7 million. For the full year 2023, the initiative is expected to contribute to cost savings excluding non-recurring items of approximately EUR 6 million. At the end of the fourth quarter, we expect this initiative to result in sustainable efficiencies corresponding to approximately EUR 10 million on an annual basis. The non-recurring items linked to this initiative are expected to amount to EUR 2.5-3.0 million, of which EUR 1.2 million have burdened the result in the third quarter. These measures will strengthen ViaCon both in the short and in the long term.

With an increasing order intake and with the ongoing streamlining work, we confidently look forward to a good end to the year.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: November 17, 2023
Time: 10:00 -11:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2023/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

Invitation to presentation of ViaCon’s Q3 report 2023

The ViaCon Group invites you to a webcast presenting 2023’s third quarter results.

Date: November 17, 2023
Time: 10:00-11:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: ViaCon Group Q3 presentation – Finwire (https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2023/)

On November 17, 2023 at 10:00 CET, ViaCon’s CEO, Stefan Nordström, and CFO, Philip Delborn, will present financial results and development for the third quarter 2023. The presentation will be held in English and includes a Q&A session.

The Q3 report will be published on November 16.

The report and the presentation will be available on ViaCon's website after they are released: Reports – Viacon Group.

Inbjudan till presentation av ViaCons Q3-rapport 2023

ViaCon Group bjuder in till en webbsänd presentation av tredje kvartalet 2023.

Datum: 17 november 2023
Tid: 10:00-11:00 CET
Presentatörer: VD Stefan Nordström och CFO Philip Delborn
Länk till webbsändning: ViaCon Group Q3 presentation – Finwire (https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2023/)

Den 17 november 2023 klockan 10:00 presenterar ViaCons VD, Stefan Nordström, och CFO, Philip Delborn, koncernens ekonomiska resultat och utveckling för tredje kvartalet 2023. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkluderar en frågesession.

Q3-rapporten kommer att publiceras den 16 november.

Rapporten samt presentationen kommer att finnas tillgängliga på ViaCons hemsida efter att de är släppta: Rapporter – Viacon Group.

ViaCon’s Interim Report January – June 2023

Efficiency work accelerated, after a quarter affected by delays in customers’ financing solutions in connection with infrastructure projects.

SECOND QUARTER

 • Net sales amounted to EUR 50,075 thousand (61,091), a decrease of 18.0% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -14.3%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 2,603 thousand (6,536), corresponding to an EBIT margin of 5.2% (10.7).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 4,151 thousand (7,898), corresponding to an EBITDA margin of 8.3% (12.9).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 5,398 thousand (9,209), corresponding to an underlying EBITDA margin of 10.8% (15.1).
 • Order intake amounted to EUR 53,225 thousand (61,412), a decrease of 13.3% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -10.2%.
 • ViaCon intensified the efficiency work initiated in 2022. The initiative is expected to result in reduced costs, excluding non-recurring items, of approximately EUR 5-6 million in 2023, compared to the planned costs for the year.


JANUARY – JUNE 2023

 • Net sales amounted to EUR 80,609 thousand (96,050), a decrease of 16.1% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -12.6%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to
 • EUR -998 thousand (3,779), corresponding to an EBIT margin of -1.2% (3.9).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 2,128 thousand (6,655), corresponding to an EBITDA margin of 2.6% (6.9).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 3,655 thousand (9,339), corresponding to an underlying EBITDA margin of 4.5% (9.7).
 • Order intake amounted to EUR 96,555 thousand (125,631), a decrease of 23.1% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -20.5%.
 • As of January 1, 2023, the accounting currency and presentation currency is Euro.

COMMENTS FROM THE CEO

Interest rate increases and high inflation during the first half of the year have entailed delays in ViaCon’s customers’ financing solutions for infrastructure projects. This shift in the customers’ projects has had a negative impact on the quarter’s turnover and results. Demand for ViaCon’s solutions is still high and during the summer months ViaCon has had a clearly increasing order intake. To ensure that 2023 will also be a strong year, ViaCon has, during the quarter, intensified the efficiency work initiated in 2022.

Sales for the quarter amounted to EUR 50,075 thousand (61,091), a decrease of 18.0% on the previous year. The sales development was related to Bridges & Culverts Solutions and GeoTechnical Solutions. StormWater Solutions had a good organic growth of 8.7%. ViaCon’s acquired operations have contributed to a turnover of EUR 229 thousand, but we have also chosen to leave, and divest, non-core operations with a turnover of around EUR 1,148 thousand in the corresponding period previous year. By continuing to leave product groups with low profitability, we increase our product margins. Organic growth amounted to -14.3% adjusted for divestments and acquisitions.

The operating earnings (EBIT) amounted to EUR 2,603 thousand (6,536), corresponding to an EBIT margin of 5.2% (10.7). The adjusted operating earnings amounted to EUR 3,850 thousand (7,848), corresponding to an adjusted EBIT margin of 7.7% (12.8). The operating earnings were affected by the lower sales, mainly as a result of delays in customer financing solutions. The quarter’s cash flow was improved compared to the corresponding period last year, where mainly the efficiency work with improving the working capital contributed positively.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. Order intake during the quarter amounted to EUR 53,225 thousand (61,415), corresponding to an organic growth of -10.2 percent. Demand and order intake for 2022 was high, but unevenly distributed between the quarters.

In June, we decided to intensify the efficiency work initiated in 2022 with the aim of slimming the organization for increased agility and efficiency, which means that ViaCon will reduce the workforce by approximately 180 positions. Through this initiative we expect to reduce our costs, excluding non-recurring items, compared to the costs we had planned for in 2023 by approximately EUR 5-6 million in 2023. The savings will be visible to some extent already in the third quarter and at the end of the fourth quarter, we expect this initiative to result in sustainable efficiencies corresponding to approximately EUR 10 million on an annual basis. The non-recurring items linked to this initiative are expected to amount to EUR 2.5-3.0 million, of which EUR 1.0 million will be charged to the result in the second quarter and the remaining costs will be charged to the third and fourth quarter of 2023. These measures will strengthen ViaCon both in the short and long term.

The increase in order intake we saw during the summer combined with the ongoing efficiency work means that we, with confidence, look forward to a continued good development as the leading European supplier with more sustainable solutions compared to alternative types of materials.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: August 30, 2023
Time: 14:00 -15:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons delårsrapport januari – juni 2023

Effektiviseringsarbetet accelereras, efter ett kvartal som påverkats av förseningar i kundernas finansieringslösningar i samband med infrastrukturprojekt.

ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 50 075 (61 091) TEUR, en minskning med 18,0 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -14,3 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 603 (6 536) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,2 (10,7)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 151 (7 898) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 8,3 (12,9)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 5 398 (9 209) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 10,8 (15,1)%.
 • Orderingången uppgick till 53 225 (61 412) TEUR, en minskning med 13,3% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -10,2%.
 • ViaCon intensifierade det effektiviseringsarbete som inleddes 2022. Initiativet förväntas medföra reducerade kostnader, exklusive engångskostnader, med cirka 5-6 MEUR under 2023, jämfört med de planerade kostnaderna för året.

JANUARI – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 80 609 (96 050) TEUR, en minskning med 16,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -12,6%.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -998 (3 779) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på -1,2 (3,9)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 128 (6 655) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 2,6 (6,9)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 3 655 (9 339) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 4,5 (9,7)%.
 • Orderingången uppgick till 96 555 (125 631) TEUR, en minskning med 23,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -20,5%.
 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Räntehöjningar och hög inflation under årets första halvår har inneburit förseningar i ViaCons kunders finansieringslösningar för infrastrukturprojekt. Denna förskjutning i kundernas projekt har haft en negativ påverkan på kvartalets omsättning och resultat. Efterfrågan på ViaCons lösningar är fortfarande hög och under sommarmånaderna har ViaCon haft en tydligt ökande orderingång. För att säkerställa att även 2023 blir ett starkt år, har ViaCon under kvartalet intensifierat det effektiviseringsarbete som påbörjades under 2022.

Kvartalets omsättning uppgick till 50 075 (61 091) TEUR, en minskning med 18,0 procent jämfört med föregående år. Omsättningsutvecklingen var relaterad till Bridges & Culverts Solutions och GeoTechnical Solutions. StormWater Solutions hade en god organisk tillväxt om 8,7 procent. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 229 TEUR, men vi har också valt att lämna, samt avyttra, icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 1 148 TEUR i motsvarande period föregående år. Genom att fortsätta att lämna produktgrupper med låg lönsamhet ökar vi våra produktmarginaler. Den organiska tillväxten uppgick till -14,3 procent justerat för avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 603 (6 536) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,2 (10,7) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3 850 (7 848) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 7,7 (12,8) procent. Rörelseresultatet har påverkats av den lägre omsättningen, i huvudsak beroende på förseningar i kunders finansieringslösningar. Kvartalets kassaflöde förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år, där framförallt effektiviseringsarbetet med att förbättra rörelsekapitalet bidragit positivt.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet uppgick till 53 225 (61 415) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på -10,2 procent. 2022 års efterfrågan och orderingång var hög, men ojämnt fördelad mellan kvartalen.

I juni tog vi beslut om en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes under 2022 i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, vilket innebär att ViaCon kommer att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Genom detta initiativ förväntar vi oss att reducera våra kostnader exklusive engångskostnader, jämfört med de kostnader vi hade planerat för under 2023, med cirka 5-6 MEUR under 2023. Besparingarna kommer i viss utsträckning att synas redan under det tredje kvartalet och vid utgången av det fjärde kvartalet förväntar vi oss att detta initiativ resulterar i uthålliga effektiviseringar motsvarande cirka 10 MEUR på årlig basis. Engångskostnaderna kopplat till detta initiativ förväntas uppgå till 2,5-3,0 MEUR, varav 1,0 MEUR belastat resultatet i det andra kvartalet och resterande kostnader kommer att belasta det tredje och fjärde kvartalet 2023. Dessa åtgärder kommer att stärka ViaCon både på kort och lång sikt.

Den ökning av orderingång vi sett under sommaren i kombination med det pågående effektiviseringsarbetet gör att vi med tillförsikt ser fram emot en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören med mer hållbara lösningar jämfört med alternativa materialslag.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 30 augusti 2023
Tid: 14:00-15:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

Invitation to presentation of ViaCon’s Q2 report 2023

The ViaCon Group invites you to a webcast presenting 2023’s second quarter results.

Date: August 30, 2023
Time: 14:00-15:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: ViaCon Group Q2 presentation – Finwire (https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/)

On August 30, 2023 at 14:00 CET, ViaCon’s CEO, Stefan Nordström, and CFO, Philip Delborn, will present financial results and development for the second quarter 2023. The presentation will be held in English and includes a Q&A session.

The Q2 report will be published on August 30 in advance of the webcast.

The report and the presentation will be available on ViaCon's website after they are released: Reports – Viacon Group.

Inbjudan till presentation av ViaCons Q2-rapport 2023

ViaCon Group bjuder in till en webbsänd presentation av andra kvartalet 2023.

Datum: 30 augusti 2023
Tid: 14:00-15:00 CET
Presentatörer: VD Stefan Nordström och CFO Philip Delborn
Länk till webbsändning: ViaCon Group Q2 presentation – Finwire (https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/)

Den 30 augusti 2023 klockan 14:00 CET presenterar ViaCons VD, Stefan Nordström, och CFO, Philip Delborn, koncernens ekonomiska resultat och utveckling för andra kvartalet 2023. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkluderar en frågesession.

Q2-rapporten kommer att publiceras den 30 augusti innan webbsändningen.

Rapporten samt presentationen kommer att finnas tillgänglig på ViaCons hemsida efter att de är släppta: Rapporter – Viacon Group.

ViaCon Group accelerates its efficiency work, with short term effects supporting also the future development

On June 20, 2023, the Board of Directors of ViaCon Group AB (publ) has approved an accelerated deployment of the efficiency work initiated by ViaCon in 2022. As an immediate consequence in order to slim down the organisation for agility and increased efficiency, ViaCon will reduce its workforce by approximately 180 positions. The reductions are planned to be implemented from Q3 2023. Provisions for costs linked to the reductions will be made during Q2 and Q3 2023.

“ViaCon has had great results and development over the past three years, and we want to ensure that we can deliver yet another good year. In Q1 and Q2 2023 we have seen a continued active market but the recent inflation and interest rate rises create some uncertainties and delays in customers’ financing solutions for infrastructure projects. By taking action now, we take more control over the trajectory of our results with the aim to make also 2023 a strong year. The improved internal efficiency will also support the future development of ViaCon when serving a growing infrastructure market” explained ViaCon CEO Stefan Nordström.

1 2 3 4 5

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.