Press release from the Annual General Meeting of ViaCon Group AB (publ) on May 16, 2023

ViaCon Group AB (publ) held the Annual General Meeting on Thursday, May 16, 2023. Below is a summary of the resolutions at the meeting, all made by the required majority and in accordance with proposals presented to the meeting.

Determination of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet and discharge from liability

At the Annual General Meeting, the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2022 were adopted. The Annual General Meeting granted each of the Board members and the CEO during the year discharge from liability for the 2022 financial year.

Decision on disposition of the company's profits

The Annual General Meeting resolved in accordance with the Board of Directors’ proposal, to distribute in total SEK 4,208,400 (EUR 378,392) of the company's profit of SEK 162,048,350 (EUR 14,570,335) available to the meeting, to the shareholders, equivalent to a dividend of total SEK 84 (EUR 7.55) per share, and to balance SEK 157,839,950 (EUR 14,191,943).

Election of Board members, Chairman of the Board and re-election of auditor

The Board of Directors shall consist of six (6) members elected by the Annual General Meeting and one (1) deputy. The AGM resolved on the re-election of the board members Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulewicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener, Elke Eckstein and Gunilla Spongh as ordinary board members and Philip Delborn as a deputy board member for the period until the next Annual General Meeting. For the same period, Patrik Nolåker was re-elected as Chairman of the Board.

The company must have an auditor. The Annual General Meeting resolved to re-elect the auditing company Ernst & Young AB as the company's auditor for the period up to the end of the 2024 AGM. Authorized Public Accountant Staffan Landén will remain as the principal auditor.

Determination of fees to the Board members and the auditor

The Annual General Meeting resolved that fees to the Board members shall be paid in a total of SEK 1,550,000, of which SEK 500,000 shall be paid to the Chairman of the Board, Patrik Nolåker, SEK 350,000 shall be paid to each of Gunilla Spongh, Elke Eckstein and Krzysztof Andrulewicz. A prerequisite for payment is that a member is a board member who is appointed by the Annual General Meeting and is not employed by FSN Capital, the company or subsidiaries.

Furthermore, the Annual General Meeting decided that fees should be paid to the auditor according to approved invoice.

The decision in its entirety

The decisions as a whole are available at www.viacongroup.com.

ViaCon’s Annual Report with Sustainability Report for 2022

The Annual Report with Sustainability Report for 2022 for ViaCon Group AB (publ) has today been published on the company’s website.

The report, together with the appendix "ViaCon Emissions Data Report 2022" are available for download from https://viacongroup.com/portfolio/reports/.

ViaCons årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2022

Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2022 för ViaCon Group AB (publ) har idag publicerats på bolagets webbplats.

Rapporten, tillsammans med bilagan ”ViaCon Emissions Data Report 2022” (eng) är tillgängliga för nedladdning från https://www.viacongroup.com/sv/portfolio/rapporter/

ViaCons bokslutsrapport 2022

Stark avslutning på året, trots fortsatt geopolitisk oro och stigande inflation

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 651,8 (466,8) MSEK, en ökning med 39,6% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 41,0 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 86,7 (14,9) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 13,3 (3,2) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 70,5 (0,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,8 (0,1) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 93,1 (31,7) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 14,3 (6,8) %.
 • Orderingången uppgick till 391,5 (334,9) MSEK, en ökning med 16,9% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 14,8%.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 321,5 (1 946,3) MSEK, en ökning med 19,3 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 18.8%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 239,3 (200,9) MSEK, motsvar- ande en EBITDA-marginal på 10,3 (10,3) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 178,1 (143,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 7,7 (7,4) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 285,5 (239,1) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 12,3 (12,3) %.
 • Orderingången uppgick till 2 293,0 (1 925,6) MSEK, en ökning med 19,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 17.1 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 651,8 (466,8) MSEK, en ökning med 39,6 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 26,4 MSEK, men vi har också valt att lämna samt avyttra icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 24,8 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 41,0 procent justerat för avyttringar och uppköp. Under årets första tre kvartal upplevde ViaCon att leveranser till kunder blev framskjutna som en effekt av störningar i leverantörskedjan och längre ledtider i kundernas finansiering av projekt. Under det fjärde kvartalet har ViaCon fokuserat på att leverera dessa ordar vilket påverkat omsättningen och resultatet positivt. Rensat för engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 93,1 (31,7) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 14,3 (6,8) procent. Kvartalets rörelseresultat har även påverkats av stigande inflation, högre kostnadsstruktur samt engångskostnader för medel- och långsiktiga tillväxtsatsningar.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Under det fjärde kvartalet har vi haft en hög orderingång som uppgick till 391,5 (334,9) MSEK, varav den organiska tillväxten var 14,8 procent. Efterfrågan och orderingången har varit stark under året men ojämnt fördelad mellan kvartalen, och för helåret uppgick den till 2 293,0 (1 925,6) MSEK, varav en organisk tillväxt på 17,1 procent. Orderboken vid utgången av december var fortsatt god.

Kvartalets kassaflöde var starkt som en effekt av resultatet och det minskade rörelsekapitalet, drivet av leveranser av tidigare uppskjutna infrastrukturprojekt. Vi har också genom fokuserat arbete reducerat vårt lager samt våra förfallna kundfordringar under kvartalet vilket också bidragit positivt till verksamhetens kassaflöde.

Under årets första halvår upplevde ViaCon kraftigt ökade priser för insatsvaror samt längre ledtider för dessa. Under det sista halvåret har priserna och ledtiderna reducerats och vi har upplevt en stabilisering i marknaden för både leverantörer och kundernas finansiering. Under kvartalet har vi haft fokus på ökad flexibilitet för att snabbt kunna anpassa verksamheten till eventuella förändringar av efterfrågan. ViaCon påverkas av den fortsatta geopolitiska oron och den stigande inflationen. Kostnaderna relaterade till energi, transport och störningar i leveranskedjan är höga, vilket är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dess effekter. Den höga inflationen och räntehöjningarna leder till en viss osäkerhet för marknaden 2023, framförallt inom affärsområdet StormWater Solutions som har en större andel privat finansierade projekt.

ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Detta möjliggörs också av vår starka marknadsposition och de långa och goda kundrelationer vi har på de marknader där vi är aktiva.

Det pågår tusentals hållbarhetsprojekt som syftar till att stärka Europa och för att återuppbygga ekonomin på en hel kontinent vars infrastruktur är eftersatt. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören med mer hållbara lösningar jämfört med alternativa materialslag. Detta kombinerat med att successivt bredda vår marknadsnärvaro och vårt kunderbjudande gör att vi siktar på att växa fortare än marknaden. ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att medverka till en hållbar utveckling inom infrastruktursektorn, ett område där vi kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: måndag 20 februari 2023
Tid: 10:00-11:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Full Year Report 2022

Strong end to the year, despite ongoing geopolitical tension and rising inflation.

FOURTH QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 651.8 million (466.8), an increase of 39.6% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 41.0%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 86.7 million (14.9), corresponding to an EBITDA margin of 13.3% (3.2).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 70.5 million (0.7), corresponding to an EBIT margin of 10.8% (0.1).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 93.1 million (31.7) , corresponding to an underlying EBITDA margin of 14.3% (6.8).
 • Order intake amounted to SEK 391.5 million (334.9), an increase of 16.9 % on the same period last year. Organic growth amounted to 14,8%.

JANUARY – DECEMBER

 • Net sales amounted to SEK 2,321.5 million (1,946.3), an increase of 19.3% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 18.8%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 239.3 million (200.9), corresponding to an EBITDA margin of 10.3% (10.3).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 178.1 million (143.7), corresponding to an EBIT margin of 7.7% (7.4).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 285.5 million (239.1), corresponding to an underlying EBITDA margin of 12.3% (12.3).
 • Order intake amounted to SEK 2,293.0 million (1,925.6), an increase of 19.1 % on the same period last year. Organic growth amounted to 17,1%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter amounted to SEK 651.8 (466.8) million, an increase of 39.6% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 26.4 million to sales, although we chose to leave and divest non-core operations with a sales amount of approximately SEK 24.8 million in the corresponding period last year. Organic growth was 41.0%, adjusted for divestments and acquisitions. During the first three quarters of the year, ViaCon experienced that deliveries to customers were postponed as an effect of disruptions in the supply chain and longer lead times in customers’ financing of projects. During the fourth quarter, ViaCon has focused on delivering these orders, which had a positive impact on sales and results. Adjusted for non-recurring items, adjusted operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 93.1 (31.7) million, resulting in an adjusted EBITDA margin of 14.3 (6.8)%. The quarter’s operating earnings were also affected by rising inflation, a higher cost structure, and one-off costs for medium- and long-term growth initiatives.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. During the fourth quarter, we had a high order intake which amounted to SEK 391.5 (334.9) million, of which the organic growth was 14.8%. Demand and order intake have been strong during the year, but unevenly distributed between the quarters, and for the full year order intake amounted to SEK 2,293.0 (1,925.6) million, of which organic growth was 17.1%. The order book at the end of December remained good.

Cash flow for the quarter was strong as an effect of earnings and reduced working capital, driven by deliveries of previously deferred infrastructure projects. Through concerted efforts, we also reduced our inventory and our overdue accounts receivable during the quarter, which also contributed positively to the business’s cash flow.

During the first six months of the year, ViaCon experienced greatly increased prices for input goods and longer lead times for these. During the last six months, prices and lead times decreased and we experienced a stabilisation in the market for both suppliers’ and customers’ financing. During the quarter we have focused on increased flexibility so that we can quickly adapt the business to any changes in demand. ViaCon is affected by the ongoing geopolitical turmoil and rising inflation. The costs related to energy, transport and disruptions in the supply chain are high, which is a challenge, and we work actively to try to compensate for the related effects. High inflation and interest rate rises increases lead to some uncertainty for the market in 2023, especially within the StormWater Solutions business unit which has a larger share of privately funded projects.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. This is also made possible by our strong market position, and the solid, long-term customer relationships we have in the markets where we operate.

Thousands of sustainability projects are underway, aiming to strengthening Europe and rebuilding the economy of an entire continent whose infrastructure has been neglected. Our strategy gives us confidence in being able to deliver continued good development as the leading European provider, with more sustainable solutions compared to alternative types of materials. This, combined with gradually broadening our market presence and our customer offering, means that we aim to grow faster than the market. ViaCon is determined to be at the forefront of contributing to sustainable development in the infrastructure sector, an area where we can make a difference for our customers and our environment.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: Monday, February 20, 2023
Time: 10:00 -11:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

Invitation to presentation of ViaCon’s Q4 2022 report

The ViaCon Group invites you to a webcast presenting 2022’s fourth-quarter results.

Date: Monday, February 20, 2023
Time: 10-11 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: ViaCon Group Q4 presentation – Finwire
(https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/)

On February 20, 2023 at 10 a.m. CET, the ViaCon Group will present its 2022 fourth-quarter results.

ViaCon’s CEO, Stefan Nordström, and CFO, Philip Delborn, will present financial results and development and will be available to answer questions at the end of the session.

The presentation will be in English. The session will be recorded and available to watch on-demand via ViaCon Group Q4 presentation – Finwire.

The Q4 report will be published on February 17 in advance of the webcast. All information about the results and presentation will be available on ViaCon's website: Reports – Viacon Group.

ViaCon’s Interim report January – September 2022

Continued good demand and strong order book, in a quarter of geopolitical tension and rising inflation.

THIRD QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 3.1%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 82.8 million (106.0), corresponding to an EBITDA margin of 12.5% (16.9).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 68.0 million (91.3), corresponding to an EBIT margin of 10.2% (14.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 94.5 million (113.2), corresponding to an underlying EBITDA margin of 14.2% (18.0).
 • Order intake amounted to SEK 585.4 million (520.1), an increase of 12.6 % on the same period last year. Organic growth amounted to 15,0%.
 • ViaCon has joined the SteelZero initiative, which entails a commitment to 100% net zero steel by 2050.

JANUARY – SEPTEMBER

 • Net sales amounted to SEK 1,669.7 million (1479.5), an increase of 12.9% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 11.7%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 152.6 million (186.0), corresponding to an EBITDA margin of 9.1% (12.6).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 107.6 million (143.0), corresponding to an EBIT margin of 6.4% (9.7).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 192.3 million (207.3), corresponding to an underlying EBITDA margin of 11.5% (14.0).
 • Order intake amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), an increase of 19.5 % on the same period last year. Organic growth amounted to 17,6%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter totalled SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 39.5 million to sales, although we also chose to leave non-core business with sales of around SEK 21.8 million in the corresponding period last year. Organic growth was 3.1% adjusted for divestments and acquisitions. Operating earnings for the quarter were affected by inflation, a higher cost structure, and non-recurring expenses for medium- and long-term initiatives. Adjusted for non-recurring items, operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 94.5 million (113.2), which resulted in an adjusted EBITDA margin of 14.2% (18.0). Macroeconomic disruptions have led to a less favourable sales mix, primarily in the GeoTechnical Solutions business unit.

There are various infrastructure investments under way across Europe, as there is a great need to renew and expand ageing infrastructure in many countries. Recent inflation and interest rate rises have caused delays in customers’ financing solutions for infrastructure projects, and certain customers are more cautious about the future, particularly in the StormWater Solutions business unit. Incoming orders were however very good during the third quarter, and the order book for the season remains strong, albeit with unusually long lead times. Demand and incoming orders for the first nine months were strong and amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), of which organic growth was 17.6%. They were however uneven between the first two quarters. During the third quarter incoming orders amounted to SEK 585.4 million (520.1), of which organic growth was 15.0%.

ViaCon’s business is affected by the geopolitical tension and rising inflation. There is uncertainty regarding macroeconomic developments, so ViaCon has focused heavily on flexibility during the quarter, ensuring agile adaptability of operations in the event of a shift in demand. Costs related to energy, transport and supply chain disruptions are high, which is a challenge, and we are working actively to try to compensate for these effects.

Cash flow was strong during the quarter, mainly as a direct result of a decrease in working capital. Working capital was higher than normal during the first six months of the year. This was a result of postponed deliveries for infrastructure projects, combined with the longer lead times in the wake of recent strains on the supply chain, which have primarily entailed increasingly high inventory levels. The trend has now been bucked, and during the third quarter we have seen some improvement in customers’ requested delivery times and in the supply chain, with shorter lead times and less disruption, with reduced capital tied up as a result. We have also worked concertedly and successfully to reduce our overdue accounts receivable during the quarter.

ViaCon is determined to be at the forefront in guiding the infrastructure sector in a sustainable direction, an area where we genuinely can make a difference for our customers and our wider environment. It is therefore very pleasing to have received several awards for our sustainability work during the year. We view these distinctions as solid recognition of our sustainability work and our contribution to building a sustainable future. To continue our adaptation to important sustainability goals and lead the change for positive action for green development and against climate change, ViaCon has joined the SteelZero initiative, which means we are committed to switching over completely to net zero steel by 2050.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. We will continue to integrate our recent acquisitions, and to develop our operation and further strengthen our team. With our strategy, we are confident that we can continue to deliver strong development as the leading European supplier of sustainable solutions in our business units, both by progressively broadening our market presence and customer offering, and by increasing our productivity.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the business results and development for the period will be held as follows:

Date: Friday, November 18, 2022

Time: 09:00-09.30 CET

Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn

Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

The presentation material will be available on ViaCon’s website shortly before the broadcast begins. The broadcast will also be available afterwards at the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons delårsrapport januari – september 2022

Fortsatt god efterfrågan och hög orderbok, i ett kvartal påverkat av geopolitisk oro och stigande inflation.

TREDJE KVARTALET 

 • Nettoomsättningen uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82,8 (106,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 12,5 (16,9) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,0 (91,3) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,2 (14,5) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 94,5 (113,2) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 14,2 (18,0) %.
 • Orderingången uppgick till 585,4 (520,1) MSEK, en ökning med 12,6% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 15,0%.
 • ViaCon har anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär ett åtagande om att år 2050 ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 669,7 (1 479,5) MSEK, en ökning med 12,9 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 11.7 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 152,6 (186,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 9,1 (12,6) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 107,6 (143,0) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 6,4 (9,7) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 192,3 (207,3) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 11,5 (14,0) %.
 • Orderingången uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, en ökning med 19,5% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 17.6 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit med en omsättning om 39,5 MSEK, men vi har också valt att lämna icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 21,8 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3,1 procent justerat för avyttringar och uppköp. Kvartalets rörelseresultat har påverkats av inflation, högre kostnadsstruktur samt engångskostnader för medel- och långsiktiga satsningar. Rensat från engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 94,5 (113,2) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 14,2 (18,0) procent. De makroekonomiska störningarna har lett till en mindre gynnsam försäljningsmix inom framför allt affärsområdet GeoTechnical Solutions.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Den senaste tidens inflation och räntehöjningar har lett till fördröjningar i kundernas finansieringslösningar av infrastrukturprojekt samt att vissa kunder, framför allt inom affärsområdet StormWater Solutions, är mer försiktiga inför framtiden. Under det tredje kvartalet har vi dock haft en mycket god orderingång och orderboken för säsongen är fortsatt hög men med ovanligt långa ledtider. Efterfrågan och orderingången har under de första nio månaderna varit stark och uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, varav en organisk tillväxt på 17,6 procent. Däremot har den varit ojämnt fördelad mellan de första två kvartalen. Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 585,4 (520,1) MSEK, varav den organiska tillväxten uppgick till 15,0 procent.

ViaCons verksamhet påverkas av den geopolitiska oron och den stigande inflationen. Det finns en osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen, och därför har ViaCon under kvartalet haft ett högt fokus på flexibilitet för att snabbt kunna anpassa verksamheten till en eventuell förändring av efterfrågan. Kostnaderna relaterade till energi, transport och störningar i leveranskedjan är höga vilket fortsatt är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dess effekter.
Kassaflödet var starkt under kvartalet, framför allt som ett direkt resultat av ett minskat rörelsekapital. Under första halvåret var rörelsekapitalet högre än normalt. Det var ett resultat av framskjutna leveranser till infrastrukturprojekt kombinerat med de längre ledtiderna i spåren av den senaste tidens ansträngda leverantörskedja som inneburit framför allt högre varulager. Trenden är nu bruten och vi har under tredje kvartalet sett en viss förbättring i kundernas önskade leveranstider samt i leverantörsledet med kortare ledtider och mindre störningar med en reducerad kapitalbindning som följd. Vi har också genom fokuserat arbete reducerat våra förfallna kundfordringar under kvartalet.

ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att positivt påverka hållbarhetsutvecklingen inom infrastruktursektorn, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning. Vi är därför glada över att ha tilldelats flera utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete under året. Vi ser dessa utmärkelser som klara erkännanden för vårt hållbarhetsarbete och bidrag till att bygga en hållbar framtid. För att fortsätta vår anpassning till viktiga hållbarhetsmål och leda förändringen för positiva åtgärder mot grön utveckling och mot klimatförändringar har ViaCon anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär att vi åtar oss att ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål år 2050.
ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Vi kommer fortsätta att integrera den senaste tidens förvärv samt utveckla vår verksamhet och stärka vårt team ytterligare. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören av hållbara lösningar inom våra affärsområden genom att successivt bredda vår marknadsnärvaro och kunderbjudande samt öka vår produktivitet.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten

En direktsänd presentation av verksamhetens resultat och utveckling för perioden kommer att hållas enligt följande:

Datum: fredag 18 november 2022

Tid: 09:00-09:30 CET

Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn

Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ViaCons hemsida strax innan sändningen börjar. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

Invitation to presentation of ViaCon’s Q3 report 2022

ViaCon's interim report for January – September 2022 will be published on Thursday, November 17. A live presentation will be held on November 18 2022 of the business results and development for the period:

Date: Friday, November 18, 2022
Time: 09:00-09.30 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire
(https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/)

Stefan Nordström, CEO, and Philip Delborn, CFO, will present results and developments for the period and will be available at the end of the broadcast to answer questions.

The presentation is recorded and will be held in English and can be accessed via ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire. The broadcast will be available on the same website and the presentation material will be available on ViaCon's website shortly before the broadcast begins.

All information about the results and presentation will be available on ViaCon's website: Reports – Viacon Group.

Inbjudan till presentation av ViaCons Q3-rapport 2022

ViaCons delårsrapport för januari – september 2022 offentliggörs torsdagen den 17 november. En direktsänd presentation hålls den 18 november 2022 av verksamhetens resultat och utveckling för perioden:

Datum: Fredag 18 november 2022
Tid: 09:00-09:30 CET
Värdar: CEO Stefan Nordström och CFO Philip Delborn
Länk till webcasten: ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire
(https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/)

Stefan Nordström, CEO, och Philip Delborn, CFO, presenterar resultat och utveckling för perioden och är och är tillgängliga i slutet av sändningen för att besvara frågor.

Presentationen spelas in och kommer att hållas på engelska och kan nås via ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire. Sändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats och presentationsmaterialet kommer att vara tillgängligt på ViaCons hemsida strax innan sändningen börjar.

All information om resultatet och presentation kommer att finnas tillgängligt på ViaCon hemsida: Reports – Viacon Group.

1 2 3 4

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.