ViaCon’s Interim Report January – June 2023

Efficiency work accelerated, after a quarter affected by delays in customers’ financing solutions in connection with infrastructure projects.

SECOND QUARTER

 • Net sales amounted to EUR 50,075 thousand (61,091), a decrease of 18.0% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -14.3%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 2,603 thousand (6,536), corresponding to an EBIT margin of 5.2% (10.7).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 4,151 thousand (7,898), corresponding to an EBITDA margin of 8.3% (12.9).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 5,398 thousand (9,209), corresponding to an underlying EBITDA margin of 10.8% (15.1).
 • Order intake amounted to EUR 53,225 thousand (61,412), a decrease of 13.3% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -10.2%.
 • ViaCon intensified the efficiency work initiated in 2022. The initiative is expected to result in reduced costs, excluding non-recurring items, of approximately EUR 5-6 million in 2023, compared to the planned costs for the year.


JANUARY – JUNE 2023

 • Net sales amounted to EUR 80,609 thousand (96,050), a decrease of 16.1% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -12.6%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to
 • EUR -998 thousand (3,779), corresponding to an EBIT margin of -1.2% (3.9).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 2,128 thousand (6,655), corresponding to an EBITDA margin of 2.6% (6.9).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 3,655 thousand (9,339), corresponding to an underlying EBITDA margin of 4.5% (9.7).
 • Order intake amounted to EUR 96,555 thousand (125,631), a decrease of 23.1% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -20.5%.
 • As of January 1, 2023, the accounting currency and presentation currency is Euro.

COMMENTS FROM THE CEO

Interest rate increases and high inflation during the first half of the year have entailed delays in ViaCon’s customers’ financing solutions for infrastructure projects. This shift in the customers’ projects has had a negative impact on the quarter’s turnover and results. Demand for ViaCon’s solutions is still high and during the summer months ViaCon has had a clearly increasing order intake. To ensure that 2023 will also be a strong year, ViaCon has, during the quarter, intensified the efficiency work initiated in 2022.

Sales for the quarter amounted to EUR 50,075 thousand (61,091), a decrease of 18.0% on the previous year. The sales development was related to Bridges & Culverts Solutions and GeoTechnical Solutions. StormWater Solutions had a good organic growth of 8.7%. ViaCon’s acquired operations have contributed to a turnover of EUR 229 thousand, but we have also chosen to leave, and divest, non-core operations with a turnover of around EUR 1,148 thousand in the corresponding period previous year. By continuing to leave product groups with low profitability, we increase our product margins. Organic growth amounted to -14.3% adjusted for divestments and acquisitions.

The operating earnings (EBIT) amounted to EUR 2,603 thousand (6,536), corresponding to an EBIT margin of 5.2% (10.7). The adjusted operating earnings amounted to EUR 3,850 thousand (7,848), corresponding to an adjusted EBIT margin of 7.7% (12.8). The operating earnings were affected by the lower sales, mainly as a result of delays in customer financing solutions. The quarter’s cash flow was improved compared to the corresponding period last year, where mainly the efficiency work with improving the working capital contributed positively.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. Order intake during the quarter amounted to EUR 53,225 thousand (61,415), corresponding to an organic growth of -10.2 percent. Demand and order intake for 2022 was high, but unevenly distributed between the quarters.

In June, we decided to intensify the efficiency work initiated in 2022 with the aim of slimming the organization for increased agility and efficiency, which means that ViaCon will reduce the workforce by approximately 180 positions. Through this initiative we expect to reduce our costs, excluding non-recurring items, compared to the costs we had planned for in 2023 by approximately EUR 5-6 million in 2023. The savings will be visible to some extent already in the third quarter and at the end of the fourth quarter, we expect this initiative to result in sustainable efficiencies corresponding to approximately EUR 10 million on an annual basis. The non-recurring items linked to this initiative are expected to amount to EUR 2.5-3.0 million, of which EUR 1.0 million will be charged to the result in the second quarter and the remaining costs will be charged to the third and fourth quarter of 2023. These measures will strengthen ViaCon both in the short and long term.

The increase in order intake we saw during the summer combined with the ongoing efficiency work means that we, with confidence, look forward to a continued good development as the leading European supplier with more sustainable solutions compared to alternative types of materials.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: August 30, 2023
Time: 14:00 -15:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCons delårsrapport januari – juni 2023

Effektiviseringsarbetet accelereras, efter ett kvartal som påverkats av förseningar i kundernas finansieringslösningar i samband med infrastrukturprojekt.

ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 50 075 (61 091) TEUR, en minskning med 18,0 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -14,3 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 603 (6 536) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,2 (10,7)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 151 (7 898) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 8,3 (12,9)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 5 398 (9 209) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 10,8 (15,1)%.
 • Orderingången uppgick till 53 225 (61 412) TEUR, en minskning med 13,3% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -10,2%.
 • ViaCon intensifierade det effektiviseringsarbete som inleddes 2022. Initiativet förväntas medföra reducerade kostnader, exklusive engångskostnader, med cirka 5-6 MEUR under 2023, jämfört med de planerade kostnaderna för året.

JANUARI – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 80 609 (96 050) TEUR, en minskning med 16,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -12,6%.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -998 (3 779) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på -1,2 (3,9)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 128 (6 655) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 2,6 (6,9)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 3 655 (9 339) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 4,5 (9,7)%.
 • Orderingången uppgick till 96 555 (125 631) TEUR, en minskning med 23,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -20,5%.
 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Räntehöjningar och hög inflation under årets första halvår har inneburit förseningar i ViaCons kunders finansieringslösningar för infrastrukturprojekt. Denna förskjutning i kundernas projekt har haft en negativ påverkan på kvartalets omsättning och resultat. Efterfrågan på ViaCons lösningar är fortfarande hög och under sommarmånaderna har ViaCon haft en tydligt ökande orderingång. För att säkerställa att även 2023 blir ett starkt år, har ViaCon under kvartalet intensifierat det effektiviseringsarbete som påbörjades under 2022.

Kvartalets omsättning uppgick till 50 075 (61 091) TEUR, en minskning med 18,0 procent jämfört med föregående år. Omsättningsutvecklingen var relaterad till Bridges & Culverts Solutions och GeoTechnical Solutions. StormWater Solutions hade en god organisk tillväxt om 8,7 procent. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 229 TEUR, men vi har också valt att lämna, samt avyttra, icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 1 148 TEUR i motsvarande period föregående år. Genom att fortsätta att lämna produktgrupper med låg lönsamhet ökar vi våra produktmarginaler. Den organiska tillväxten uppgick till -14,3 procent justerat för avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 603 (6 536) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,2 (10,7) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3 850 (7 848) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 7,7 (12,8) procent. Rörelseresultatet har påverkats av den lägre omsättningen, i huvudsak beroende på förseningar i kunders finansieringslösningar. Kvartalets kassaflöde förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år, där framförallt effektiviseringsarbetet med att förbättra rörelsekapitalet bidragit positivt.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet uppgick till 53 225 (61 415) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på -10,2 procent. 2022 års efterfrågan och orderingång var hög, men ojämnt fördelad mellan kvartalen.

I juni tog vi beslut om en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes under 2022 i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, vilket innebär att ViaCon kommer att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Genom detta initiativ förväntar vi oss att reducera våra kostnader exklusive engångskostnader, jämfört med de kostnader vi hade planerat för under 2023, med cirka 5-6 MEUR under 2023. Besparingarna kommer i viss utsträckning att synas redan under det tredje kvartalet och vid utgången av det fjärde kvartalet förväntar vi oss att detta initiativ resulterar i uthålliga effektiviseringar motsvarande cirka 10 MEUR på årlig basis. Engångskostnaderna kopplat till detta initiativ förväntas uppgå till 2,5-3,0 MEUR, varav 1,0 MEUR belastat resultatet i det andra kvartalet och resterande kostnader kommer att belasta det tredje och fjärde kvartalet 2023. Dessa åtgärder kommer att stärka ViaCon både på kort och lång sikt.

Den ökning av orderingång vi sett under sommaren i kombination med det pågående effektiviseringsarbetet gör att vi med tillförsikt ser fram emot en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören med mer hållbara lösningar jämfört med alternativa materialslag.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 30 augusti 2023
Tid: 14:00-15:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q2-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim report January – June 2022

[mfn_before_post]

ViaCon’s second quarter was characterised by continued strong growth, despite geopolitical tension and rising inflation.

SECOND QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 639.9 million (537.5), an increase of 19.1% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 20.6%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 82.7 million (72.0), corresponding to an EBITDA margin of 12.9% (13.4).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 68.5 million (56.5), corresponding to an EBIT margin of 10.7% (10.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 96.5 million (81.4), corresponding to an underlying EBITDA margin of 15.1% (15.1).
 • Order intake amounted to SEK 643.3 million (679.5), a decrease of -5.3 % on the same period last year. Organic growth amounted to -9,1%.
 • The acquisition of the assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. was completed.
 • Philip Delborn appointed new Chief Financial Officer (CFO), starting latest mid-October.

JANUARY – JUNE

 • Net sales amounted to SEK 1,006.2 million (851.8), an increase of 18.1% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 18.2%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 69.7 million (80.0), corresponding to an EBITDA margin of 6.9% (9.4).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 39.6 million (51.7), corresponding to an EBIT margin of 3.9% (6.1).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 97.8 million (94.2), corresponding to an underlying EBITDA margin of 9.7% (11.1).
 • Order intake amounted to SEK 1,316.1 million (1,070.7), an increase of 22.9 % on the same period last year. Organic growth amounted to 18,9%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter totalled SEK 639.9 million (537.5), an increase of 19.1% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 33.5 million to sales, although we also chose to leave non-core business with annual sales of around SEK 22.5 million in the corresponding period last year. Organic growth was 20.6% adjusted for divestments and acquisitions, a result of price increases and good underlying demand in all segments. During the first half of the year, demand and order intake have been strong and amounted to 1,316.1 (1,070.7) with an organic growth of 17.4%. However, it has been unevenly distributed between the quarters. During the second quarter, order intake amounted to SEK 643.3 (679.5) million, a decrease of -5.3% compared to the same period last year. The organic growth of order intake amounted to -9.1%. The order intake growth for the first quarter amounted to a total of 72.0% and 67.5% for the organic growth, which is the highest level ever.

Operating earnings for the quarter were affected by a higher cost structure through acquisitions and higher volume, as well as one-off costs. Adjusted for non-recurring items, underlying operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 96.5 million (81.4), which resulted in an underlying EBITDA margin of 15.1% (15.1).

Geopolitical tension and rising inflation bring some uncertainty in developments moving forward. The quarter has brought continued disruptions in supply chains, long delivery times and some raw material shortages, but the situation has now stabilised. Cash flow was weak during the first half of the year as a direct result of a continued increase in working capital. The main reason for having to increase our inventories is the longer lead times in the wake of the recent strain on supply chains. We expect this trend to turn around during the autumn, and can already see improvements in the supply level, with shorter lead times and less disruption.

On 2 May 2022, the acquisition of assets from Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) in the Netherlands was finalised. The acquisition further strengthens ViaCon’s market-leading position in Europe for corrugated steel-based infrastructure solutions, thus establishing an even stronger platform for delivering sustainable, competitive customer solutions. Intensive work is under way to integrate recent acquisitions while we also continue to develop our business long-term, both by progressively broadening our market presence and customer offering, and by increasing our productivity.

ViaCon is determined to be at the forefront in guiding the infrastructure sector in a sustainable direction, an area where we genuinely can make a difference for our customers and our wider environment. It is therefore very pleasing to have received further awards for our sustainability work during the quarter. We won FSN Capital’s ESG Award 2021, a distinction set up by ViaCon’s owners to create strong, more sustainable portfolio companies as part of their efforts to integrate ESG and climate aspects in the entire investment cycle. In addition, we were made Project of the Year winner 2022 by The National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) in the Going Green category, for our efforts in building a sustainable future. We also won the prestigious prize in the GoGreen class at the IFAT trade fair. We see these awards as firm acknowledgements of our sustainability work and our contribution to building a sustainable future.

Continuing to align with key sustainability goals and leading the charge for positive action toward green development and against climate change, the ViaCon Group has joined the SteelZero initiative, which is focused on increasing market demand for net-zero steel. By joining the initiative, ViaCon makes a commitment to transition to 100% net-zero steel by 2050.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. We will continue to develop our operation by implementing efficiency improvements and further strengthening our team. ViaCon is without a doubt significantly stronger today than it was a year ago. With our strategy, we are confident that we can continue to deliver strong development as the leading European supplier of sustainable solutions in our segments.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

The report is published at www.viacongroup.com.

[mfn_after_post]

ViaCons delårsrapport januari – juni 2022

[mfn_before_post]

ViaCons andra kvartal kännetecknas av fortsatt kraftig tillväxt trots geopolitisk oro och en stigande inflation

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 639,9 (537,5) MSEK, en ökning med 19,1 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 20,6 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82,7 (72,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 12,9 (13,4) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,5 (56,5) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,7 (10,5) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 96,5 (81,4) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 15,1 (15,1) %.
 • Orderingången uppgick till 643,3 (679,5) MSEK, en minskning med -5,3% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -9,1%.
 • Förvärvet av tillgångarna från Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. slutfördes.
 • Philip Delborn utsedd till ny Chief Financial Officer (CFO), med start senast i mitten av oktober.

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 006,2 (851,8) MSEK, en ökning med 18,1 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 18.2 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 69,7 (80,0 ) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 6,9 (9,4) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 39,6 (51,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 3,9 (6,1) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 97,8 (94,2) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 9,7 (11,1) %.
 • Orderingången uppgick till 1 316,1 (1 070,7) MSEK, en ökning med 22,9% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 18.9 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 639,9 (537,5) MSEK, en ökning med 19,1 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit till en omsättning om 33,5 MSEK, men vi har också valt att lämna icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 22,5 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 20,6 procent justerat för avyttringar och uppköp, ett resultat av prisökningar och en god underliggande efterfrågan inom samtliga segment.

Efterfrågan och orderingången har under första halvåret varit stark och uppgick till 1 316,1 (1 070,7) med en organisk tillväxt på 17,4%. Däremot har den varit ojämnt fördelad mellan kvartalen. Under andra kvartalet uppgick orderingången till 643,3 (679,5) MSEK, en minskning med -5,3 procent i jämförelse med samma period föregående år. Orderingångens organiska tillväxt uppgick till -9,1 procent. Orderingångens tillväxt för första kvartalet uppgick totalt till hela 72,0 procent samt 67,5 procent för den organiska tillväxten, vilket är högsta nivån någonsin.

Kvartalets rörelseresultat har påverkats av en högre kostnadsstruktur genom förvärv och ökad volym samt engångskostnader. Rensat från engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 96,5 (81,4) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 15,1 (15,1) procent.

Den geopolitiska oron och en stigande inflation bidrar till en osäkerhet kring utvecklingen framöver. Kvartalet har bjudit på fortsatta störningar i leverantörskedjorna, långa leveranstider och viss råmaterialbrist men läget har nu stabiliserats. Kassaflödet var svagt under första halvåret som ett direkt resultat av ett fortsatt ökat rörelsekapital. Det är framförallt de längre ledtiderna i spåren av den senaste tidens ansträngda leverantörskedja som gjort att vi behövt öka vårt varulager. Vi förväntar oss att trenden vänder under hösten och kan redan nu se en ljusning i leverantörsledet med kortare ledtider och mindre störningar.

Den 2 maj 2022 slutfördes förvärvet av tillgångar från Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) i Nederländerna. Genom detta förvärv stärker ViaCon ytterligare sin marknadsledande position i Europa för korrugerade stålbaserade infrastrukturlösningar, vilket ger en ännu starkare plattform för att leverera konkurrenskraftiga och hållbara kundlösningar. Ett intensivt arbete med att integrera den senaste tidens förvärv pågår samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår verksamhet långsiktigt, både genom att successivt bredda vår marknads-närvaro och kunderbjudande samt öka vår produktivitet.

ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att positivt påverka hållbarhetsutvecklingen inom infrastruktursektorn, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning. Vi är därför glada över att ha tilldelats ytterligare utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete under kvartalet. Vi har utsetts som vinnare i “FSN Capital’s ESG Award” 2021, en utmärkelse som ViaCons ägare har instiftat för att skapa starka och mer hållbara portföljbolag som en del i deras arbete att integrera ESG- och klimathänsyn under hela investeringscykeln. Utöver detta har vi erhållit en utmärkelse från The National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) för årets projekt 2022 inom kategorin “Going Green” för vårt arbete med att bygga en hållbar framtid. Dessutom har vi också vunnit det prestigefulla priset i klassen ”GO GREEN” under IFAT mässan. Vi ser dessa utmärkelser som klara erkännanden för vårt hållbarhetsarbete och bidrag till att bygga en hållbar framtid.

Genom att fortsätta att anpassa oss till viktiga hållbarhetsmål och leda förändringen för positiva åtgärder mot grön utveckling och mot klimatförändringar, har ViaCon anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket fokuserar på att öka marknadens efterfrågan på nettonoll stål. Genom att gå med i initiativet åtar sig ViaCon att ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål år 2050.

ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet genom effektiviseringar och genom att stärka vårt team ytterligare. Klart är att ViaCon står väsentligt mycket starkare idag än för ett år sedan. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören av hållbara lösningar inom våra affärsområden.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Rapporten finns publicerad på www.viacongroup.com.

[mfn_after_post]

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.