Invitation to presentation of ViaCon’s Q1 2023 report

The ViaCon Group invites you to a webcast presenting 2023’s first-quarter results.

Date: 24 maj 2023
Time: 14:00-15:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: ViaCon Group Q1 presentation – Finwire (https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q1-2023/)

On May 24, 2023 at 14:00 CET, the ViaCon Group will present its 2023 first-quarter results.

ViaCon’s CEO, Stefan Nordström, and CFO, Philip Delborn, will present financial results and development and will be available to answer questions at the end of the session.

The presentation will be in English. The session will be recorded and available to watch on demand via ViaCon Group Q1 presentation – Finwire.

The Q1 report will be published on May 24 in advance of the webcast. All information about the results and presentation will be available on ViaCon's website: Reports – Viacon Group.

Kommuniké från årsstämma i ViaCon Group AB (publ) den 16 maj, 2023

ViaCon Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 16 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslut om resultatdisposition

Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att av till stämmans förfogande stående vinstmedel, 162 048 350 kronor (EUR 14 570 335), dela ut sammanlagt 4 208 400 kronor (EUR 378 392) till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 84 kronor (EUR 7,55) per utdelningsberättigad aktie, och att i ny räkning balansera 157 839 950 kronor (EUR 14 191 943).

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämmovalda ledamöter och en (1) suppleant. Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulewicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener, Elke Eckstein och Gunilla Spongh omvaldes som ordinarie ledamöter samt Philip Delborn till styrelsesuppleant för tiden fram till nästa årsstämma. Patrik Nolåker omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden fram till dess att årsstämma hållits år 2024.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 550 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande Patrik Nolåker, 350 000 kronor ska utgå till var och en av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Elke Eckstein respektive Krzysztof Andrulewicz. Arvode utgår inte till anställd i FSN Capital eller ViaCon.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.viacongroup.com.

Press release from the Annual General Meeting of ViaCon Group AB (publ) on May 16, 2023

ViaCon Group AB (publ) held the Annual General Meeting on Thursday, May 16, 2023. Below is a summary of the resolutions at the meeting, all made by the required majority and in accordance with proposals presented to the meeting.

Determination of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet and discharge from liability

At the Annual General Meeting, the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2022 were adopted. The Annual General Meeting granted each of the Board members and the CEO during the year discharge from liability for the 2022 financial year.

Decision on disposition of the company's profits

The Annual General Meeting resolved in accordance with the Board of Directors’ proposal, to distribute in total SEK 4,208,400 (EUR 378,392) of the company's profit of SEK 162,048,350 (EUR 14,570,335) available to the meeting, to the shareholders, equivalent to a dividend of total SEK 84 (EUR 7.55) per share, and to balance SEK 157,839,950 (EUR 14,191,943).

Election of Board members, Chairman of the Board and re-election of auditor

The Board of Directors shall consist of six (6) members elected by the Annual General Meeting and one (1) deputy. The AGM resolved on the re-election of the board members Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulewicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener, Elke Eckstein and Gunilla Spongh as ordinary board members and Philip Delborn as a deputy board member for the period until the next Annual General Meeting. For the same period, Patrik Nolåker was re-elected as Chairman of the Board.

The company must have an auditor. The Annual General Meeting resolved to re-elect the auditing company Ernst & Young AB as the company's auditor for the period up to the end of the 2024 AGM. Authorized Public Accountant Staffan Landén will remain as the principal auditor.

Determination of fees to the Board members and the auditor

The Annual General Meeting resolved that fees to the Board members shall be paid in a total of SEK 1,550,000, of which SEK 500,000 shall be paid to the Chairman of the Board, Patrik Nolåker, SEK 350,000 shall be paid to each of Gunilla Spongh, Elke Eckstein and Krzysztof Andrulewicz. A prerequisite for payment is that a member is a board member who is appointed by the Annual General Meeting and is not employed by FSN Capital, the company or subsidiaries.

Furthermore, the Annual General Meeting decided that fees should be paid to the auditor according to approved invoice.

The decision in its entirety

The decisions as a whole are available at www.viacongroup.com.

Invitation to presentation of ViaCon’s Q4 2022 report

The ViaCon Group invites you to a webcast presenting 2022’s fourth-quarter results.

Date: Monday, February 20, 2023
Time: 10-11 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: ViaCon Group Q4 presentation – Finwire
(https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/2022-q4/)

On February 20, 2023 at 10 a.m. CET, the ViaCon Group will present its 2022 fourth-quarter results.

ViaCon’s CEO, Stefan Nordström, and CFO, Philip Delborn, will present financial results and development and will be available to answer questions at the end of the session.

The presentation will be in English. The session will be recorded and available to watch on-demand via ViaCon Group Q4 presentation – Finwire.

The Q4 report will be published on February 17 in advance of the webcast. All information about the results and presentation will be available on ViaCon's website: Reports – Viacon Group.

Invitation to presentation of ViaCon’s Q3 report 2022

ViaCon's interim report for January – September 2022 will be published on Thursday, November 17. A live presentation will be held on November 18 2022 of the business results and development for the period:

Date: Friday, November 18, 2022
Time: 09:00-09.30 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire
(https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/)

Stefan Nordström, CEO, and Philip Delborn, CFO, will present results and developments for the period and will be available at the end of the broadcast to answer questions.

The presentation is recorded and will be held in English and can be accessed via ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire. The broadcast will be available on the same website and the presentation material will be available on ViaCon's website shortly before the broadcast begins.

All information about the results and presentation will be available on ViaCon's website: Reports – Viacon Group.

Inbjudan till presentation av ViaCons Q3-rapport 2022

ViaCons delårsrapport för januari – september 2022 offentliggörs torsdagen den 17 november. En direktsänd presentation hålls den 18 november 2022 av verksamhetens resultat och utveckling för perioden:

Datum: Fredag 18 november 2022
Tid: 09:00-09:30 CET
Värdar: CEO Stefan Nordström och CFO Philip Delborn
Länk till webcasten: ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire
(https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/)

Stefan Nordström, CEO, och Philip Delborn, CFO, presenterar resultat och utveckling för perioden och är och är tillgängliga i slutet av sändningen för att besvara frågor.

Presentationen spelas in och kommer att hållas på engelska och kan nås via ViaCon Group Q3 Presentation – Finwire. Sändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats och presentationsmaterialet kommer att vara tillgängligt på ViaCons hemsida strax innan sändningen börjar.

All information om resultatet och presentation kommer att finnas tillgängligt på ViaCon hemsida: Reports – Viacon Group.

ViaCon Group Joins SteelZero Initiative

ViaCon supports clean, green steel – committing to net-zero steel by 2050

Gothenburg, Sweden – 2022-08-23
Continuing to align with key sustainability goals and leading the charge for positive action toward green development and against climate change, the ViaCon Group has joined the SteelZero initiative, which is focused on increasing market demand for net-zero steel.

By joining the SteelZero initiative, ViaCon makes a commitment to transition to 100% net-zero steel by 2050. In addition, by 2030, at least 50% of ViaCon’s steel must meet specific science-based, CO2-reduction conditions that contribute to the ultimate goal of sourcing only net-zero steel.

Today, steel production is a more sustainable material choice than most alternatives, but production and sourcing can be optimized to reduce emissions. As a 100% recyclable and reusable material, steel is also positioned to play a significant role in the growth of the circular economy. SteelZero is a global initiative to build on these advantages. With the aim of accelerating the transition to 100% net-zero steel by 2050, SteelZero member organizations will collectively use their influence and purchasing power to move global markets and industries toward more responsible production, sourcing and reuse and recycling of steel to meet decarbonization targets and ultimately achieve carbon neutrality.

“A commitment to the SteelZero initiative is a commitment to reducing the burden from virgin material and creating a path to net-zero steel and, more broadly, the circular economy,” said Mattias Hakeröd, Chief HR and Sustainability Officer, ViaConGroup. “Participation in the SteelZero initiative is one decisive action we can take to support a balance between sustainable business growth and environmental principles and stewardship.”

Jen Carson, head of industry at Climate Group, said: “We are delighted to welcome ViaCon to SteelZero. Their membership marks an important step in signalling the global demand for low-emission and net zero steel, particular within the infrastructure industry. This sector plays a central role in driving the net zero transition of steel. Together we are supporting the creation of a decarbonised steel market internationally, and working to deliver a product that eliminates its impact on the climate.”

Participation in the SteelZero Initiative is the latest in ViaCon’s long-term strategy of becoming the sustainable choice in the infrastructure market. ViaCon Group’s net-zero steel ambitions are just one commitment in the company’s pursuit of and support for both sustainability and wider circular economy goals.

Philip Delborn Joins ViaCon Leadership Team as New Chief Financial Officer

Former CFO at GHP Specialty Care augments management team

Gothenburg, Sweden – 2022-06-13

The ViaCon Group today announces the appointment of a new Chief Financial Officer (CFO), Philip Delborn. With more than 20 years of leadership experience in commercial, operational and financial disciplines, Philip will be instrumental in driving the continued overall performance and success of the ViaCon Group.

Prior to joining ViaCon, Philip held C-level and other senior leadership roles, including CFO at listed GHP Specialty Care, where he since 2016 had full responsibility for the Group finance and HR functions. Before GHP Specialty Care, Philip held leadership roles at Unilabs and Capio Diagnostik. As the new CFO of the ViaCon Group, Philip joins the ViaCon Executive Team.

“In order to balance the demands of a rapidly growing business, I have decided to appoint a new chief financial officer,” said ViaCon Group CEO Stefan Nordström. “I am pleased to introduce Philip Delborn as the new CFO who starts latest mid-October this year. I would like to thank our current CFO, Helena Wennerström, for her strive and efforts to put necessary structures in place the last 2 years. Philip’s role is at the Group level, and he is responsible for Finance and IT, situated at our headquarters in Gothenburg, Sweden. Helena will continue in the role of CFO until Philip begins latest mid-October. We are discussing a new strategic role for Helena but for now this is not yet decided.

Press release from the Annual General Meeting of ViaCon Group AB (publ) on May 12, 2022

ViaCon Group AB (publ) held the Annual General Meeting on Thursday, May 12, 2022. Below is a summary of the resolutions at the meeting, all made by the required majority and in accordance with proposals presented to the meeting.

Determination of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet and discharge from liability

At the Annual General Meeting, the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2021 were adopted. The Annual General Meeting granted each of the Board members and the CEO during the year discharge from liability for the 2021 financial year.

Decision on disposition of the company's profits

The Annual General Meeting resolved that no dividend will be paid for the financial year 2021 and that the Company's funds available standing earnings totalling SEK 218 383 348 including the loss for the year are carried forward.

Election of Board members, Chairman of the Board and re-election of auditor

The Board of Directors shall consist of six members elected by the Annual General Meeting and one deputy.
The AGM resolved on the re-election of the board members Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulewicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener and Gunilla Spongh as ordinary board members and Helena Wennerström as a deputy board member. Patrik Nolåker was re-elected as Chairman of the Board for the period up to the end of the 2023.

The company must have an auditor. The Annual General Meeting resolved to re-elect the auditing company Ernst & Young AB as the company's auditor for the period up to the end of the 2023 AGM. Authorized Public Accountant Staffan Landén will remain as the principal auditor.

Determination of fees to the Board members and the auditor

The Annual General Meeting resolved that fees to the Board members shall be paid in a total of SEK 1,200,000, of which SEK 500,000 shall be paid to the Chairman of the Board, Patrik Nolåker, SEK 350,000 shall be paid to each of Gunilla Spongh and Krzysztof Andrulewicz. A prerequisite for payment is that a member is a board member who is appointed by the Annual General Meeting and is not employed by FSN Capital, the company or subsidiaries.

Furthermore, the AGM decided that fees should be paid to the auditor according to approved invoice.

The decision in its entirety

The adopted guidelines, principles, instructions and decisions as a whole are available at www.viacongroup.com.

For further information, please contact:

Helena Wennerström, CFO
Tel: +46 (0) 705-699 625, e-post: helena.wennerstrom@viacongroup.com

Kommuniké från årsstämma i ViaCon Group AB (publ)

ViaCon Group AB (publ) har hållit årsstämma den 12 maj 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 218 383 348 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämmovalda ledamöter och en (1) suppleant. Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulewicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener och Gunilla Spongh omvaldes som ordinarie ledamöter samt Helena Wennerström till styrelsesuppleant. Patrik Nolåker omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande Patrik Nolåker, 350 000 kronor ska utgå till var och en av styrelseledamöterna Gunilla Spongh respektive Krzysztof Andrulewicz. Arvode utgår inte till anställd i FSN Capital eller ViaCon.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.viacongroup.com.

För ytterligare information kontakta

Helena Wennerström, CFO
E-mail: helena.wennerstrom@viacongroup.com
Tel: +46 (0) 705 69 96 25 

1 2

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.