Follow us
Search
La Défense, Paris

Kommuniké från årsstämma i ViaCon Group AB (publ) den 16 maj, 2024

ViaCon Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 16 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslut om resultatdisposition

Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att av till stämmans förfogande stående vinstmedel, EUR 153 782 391, i ny räkning balansera EUR 153 782 391.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämmovalda ledamöter och en (1) suppleant. Patrik Nolåker, Krzysztof Andrulewicz, Ulrik Smith, Niclas Thiel, Moritz Madlener, Elke Eckstein och Gunilla Spongh omvaldes som ordinarie ledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Patrik Nolåker omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes som revisorer för tiden fram till dess att årsstämma hållits år 2025. Huvudansvarig revisor Staffan Landén efterträds av Linda Sallander efter årsstämman.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt EUR 165 000, varav EUR 75 000 ska utgå till styrelsens ordförande Patrik Nolåker och EUR 30 000 ska utgå till var och en av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Elke Eckstein samt Krzysztof Andrulewicz. Årsstämman beslutade vidare att ett arvode om EUR 15 000 ska utgå till revisionsutskottets ordförande Gunilla Spongh. En förutsättning för betalning är att ledamoten är en styrelseledamot som utses av årsstämman och inte är anställd inom FSN Capital eller ViaCon.

Årsstämman beslutade vidare att justera arvodet för styrelsens ordförande Patrik Nolåker från SEK 500 000 till EUR 75 000 för perioden 1 januari 2023 fram till dagen för 2024 års årsstämma till följd av den ökade komplexiteten för ordförande Patrik Nolåker i arbetet med förändringen av bolagets koncernstruktur under 2023 och 2024.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.viacongroup.com.