ViaCons delårsrapport januari – september 2023

ViaCons bästa kvartal hittills med resultatförbättringar i alla tre affärsområden.

TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 710 (62 607) TEUR, en minskning med 7,8 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -1,5 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 557 (6 441) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 14,8 (10,3)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 246 (7 842) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 17,8 (12,5)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 11 492 (8 937) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 19,9 (14,3)%.
 • Orderingången uppgick till 61 205 (55 052) TEUR, en ökning med 11,2 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 26,8 %.
 • Under kvartalet har rörelseresultatet påverkats av den starka omsättningsutvecklingen inom affärsområdet Bridges & Culverts, samt av det pågående effektiviseringsarbetet inom samtliga tre affärsområden.

JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 138 319 (158 657) TEUR, en minskning med 12,8 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -8,2 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7 559 (10 221) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 5,5 (6,4)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 374 (14 496) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 8,9 (9,1)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 15 147 (18 275) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 11,0 (11,5)%.
 • Orderingången uppgick till 157 760 (180 683) TEUR, en minskning med 12,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -6,1 %.
 • Årets rörelseresultat har påverkats negativt av lägre omsättning främst på grund av fördröjning av kunders finansiering av sina projekt under det första halvåret. Situationen förbättrades under det tredje kvartalet, med ökad orderingång och resultatförbättring.
 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Under det tredje kvartalet ökade aktiviteten i merparten av ViaCons marknader jämfört med årets första halvår. Detta återspeglar sig på koncernens omsättning, resultat och orderingång. Situationen med förseningar i ViaCons kunders finansieringslösningar, som hade en negativ påverkan i det första och andra kvartalet, förbättrades under det tredje kvartalet. Därutöver har det intensifierade effektiviseringsarbetet som lanserade i slutet av det andra kvartalet haft en positiv effekt på våra kostnader under perioden.

Kvartalets omsättning uppgick till 57 710 (62 607) TEUR, en minskning med 7,8 procent jämfört med föregående år. Omsättningsutvecklingen var relaterad till GeoTechnical Solutions och StormWater Solutions, där vi fortfarande ser vissa effekter av förseningar i kundernas finansieringslösningar. Bridges & Culverts Solutions hade en mycket god organisk tillväxt om 27,6 procent. ViaCon har valt att lämna, samt avyttra, icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 972 TEUR i motsvarande period föregående år. Genom att fortsätta att lämna produktgrupper med låg lönsamhet ökar vi våra produktmarginaler. Den organiska tillväxten uppgick till -1,5 procent justerat för valutaeffekter, avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8 557 (6 441) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 14,8 (10,3) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 9 802 (7 537) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 17,0 (12,0) procent. Rörelseresultatet har påverkats av den starka omsättningsutvecklingen inom affärsområdet Bridges & Culverts samt av det pågående effektiviseringsarbetet inom samtliga tre affärsområden. Kvartalets kassaflöde var positivt, drivet av främst rörelseresultat och förändring av rörelsekapital.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet var stark och uppgick till 61 205 (55 052) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på 26,8 procent. Vår förväntan är att orderingången kommer att vara på en fortsatt god nivå under hösten.

I juni tog vi beslut om en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes under 2022 i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, vilket innebär att ViaCon kommer att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Under kvartalet har initiativet fortskridit enligt plan och vid utgången av september hade neddragningen av merparten av dessa tjänster genomförts. Neddragningen av resterande tjänsterna kommer att genomföras under det fjärde kvartalet. Under det tredje kvartalet har initiativet reducerat våra kostnader exklusive engångskostnader, jämfört med de kostnader vi hade planerat för, med cirka 2,7 MEUR. För helåret 2023 förväntas initiativet att bidra med kostnadsbesparingar exklusive engångskostnader om cirka 6 MEUR. Vid utgången av det fjärde kvartalet förväntar vi oss att detta initiativ resulterar i uthålliga effektiviseringar motsvarande cirka 10 MEUR på årlig basis. Engångskostnaderna kopplat till detta initiativ förväntas uppgå till 2,5-3,0 MEUR, varav 1,2 MEUR belastat resultatet i det tredje kvartalet. Dessa åtgärder kommer att stärka ViaCon både på kort och lång sikt.

Med en ökande orderingång och med det pågående effektiviseringsarbetet ser vi med tillförsikt fram emot en god avslutning på året. Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 17 november 2023
Tid: 10:00-11:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim Report January – September 2023

ViaCon’s best quarter up to now with earnings improvements in all three business units.

THIRD QUARTER

 • Net sales amounted to EUR 57,710 thousand (62,607), a decrease of 7.8% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -1.5%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 8,557 thousand (6,441), corresponding to an EBIT margin of 14.8% (10.3).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 10,246 thousand (7,842), corresponding to an EBITDA margin of 17.8% (12.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 11,492 thousand (8,937), corresponding to an underlying EBITDA margin of 19.9% (14.3).
 • Order intake amounted to EUR 61,205 thousand (55,052), an increase of 11.2% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 26.8%.
 • During the quarter, the operating earnings were affected by the strong sales development in the Bridges & Culverts business unit, as well as by the ongoing efficiency improvement work in all three business units.


JANUARY – SEPTEMBER

 • Net sales amounted to EUR 138,319 thousand (158,657), a decrease of 12.8% compared with the corresponding period last year. Organic growth amounted to -8.2%.
 • Operating earnings (EBIT) amounted to EUR 7,559 thousand (10,221), corresponding to an EBIT margin of 5.5% (6.4).
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to EUR 12,374 thousand (14,496), corresponding to an EBITDA margin of 8.9% (9.1).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to EUR 15,147 thousand (18,275), corresponding to an underlying EBITDA margin of 11.0% (11.5).
 • Order intake amounted to EUR 157,760 thousand (180,683), a decrease of 12.7% compared with the same period last year. Organic growth amounted to -6.1%.
 • The year’s operating earnings have been negatively affected by lower sales mainly due to delays in customers’ financing of their projects during the first half of the year. The situation improved during the third quarter, with increased order intake and earnings improvement.
 • As of January 1, 2023, the accounting currency and presentation currency is Euro.

COMMENTS FROM THE CEO

During the third quarter, activity increased in most of ViaCon’s markets compared to the first half of the year. This is reflected in the group’s sales, results and order intake. The situation with delays in ViaCon’s customers’ financing solutions, which had a negative impact on the first and second quarters, improved in the third quarter. In addition, the intensified efficiency work launched at the end of the second quarter has had a positive effect on our costs during the period.

Sales for the quarter amounted to EUR 57,710 thousand (62,607), a decrease of 7.8% on the previous year. The sales development was related to GeoTechnical Solutions and StormWater Solutions, where we still have some effects from delays in customers financing solutions. Bridges & Culverts Solutions had a very good organic growth of 27.6%. ViaCon has chosen to leave, and divest, non-core operations with sales of around EUR 972 thousand in the corresponding period previous year. By continuing to leave product groups with low profitability, we increase our product margins. Organic growth amounted to -1.5% adjusted for currency effects, divestments and acquisitions.

The operating earnings (EBIT) amounted to EUR 8,557 thousand (6,441), corresponding to an EBIT margin of 14.8% (10.3). The adjusted operating earnings amounted to EUR 9,802 thousand (7,537), corresponding to an adjusted EBIT margin of 17.0% (12.0). The operating earnings have been affected by the strong sales development in the Bridges & Culverts business unit as well as by the ongoing efficiency work in all three business units. Cash flow for the quarter was positive, mainly driven by operating profit and changes in working capital.

There are several infrastructure investments taking place around Europe as there is a great need to renew and expand an ageing infrastructure in many countries. Order intake during the quarter was strong and amounted to EUR 61,205 thousand (55,052), corresponding to an organic growth of 26.8%. Our expectation is that order intake will remain at a good level during the autumn.

In June, we decided to intensify the efficiency work initiated in 2022 with the aim of slimming the organization for increased agility and efficiency, which means that ViaCon will reduce the workforce by approximately 180 positions. During the quarter,

the initiative progressed according to plan and by the end of September, the reduction of most of these positions was completed. The reduction of the remaining positions will be implemented during the fourth quarter. During the third quarter, the initiative has reduced our costs excluding non-recurring items, compared to the costs we had planned for, by approximately EUR 2.7 million. For the full year 2023, the initiative is expected to contribute to cost savings excluding non-recurring items of approximately EUR 6 million. At the end of the fourth quarter, we expect this initiative to result in sustainable efficiencies corresponding to approximately EUR 10 million on an annual basis. The non-recurring items linked to this initiative are expected to amount to EUR 2.5-3.0 million, of which EUR 1.2 million have burdened the result in the third quarter. These measures will strengthen ViaCon both in the short and in the long term.

With an increasing order intake and with the ongoing streamlining work, we confidently look forward to a good end to the year.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the financial results and development for the period followed by a Q&A session will be held as follows:

Date: November 17, 2023
Time: 10:00 -11:00 CET
Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn
Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2023/

The session will be recorded and available to watch on-demand via the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim report January – September 2022

[mfn_before_post]

Continued good demand and strong order book, in a quarter of geopolitical tension and rising inflation.

THIRD QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 3.1%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 82.8 million (106.0), corresponding to an EBITDA margin of 12.5% (16.9).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 68.0 million (91.3), corresponding to an EBIT margin of 10.2% (14.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 94.5 million (113.2), corresponding to an underlying EBITDA margin of 14.2% (18.0).
 • Order intake amounted to SEK 585.4 million (520.1), an increase of 12.6 % on the same period last year. Organic growth amounted to 15,0%.
 • ViaCon has joined the SteelZero initiative, which entails a commitment to 100% net zero steel by 2050.

JANUARY – SEPTEMBER

 • Net sales amounted to SEK 1,669.7 million (1479.5), an increase of 12.9% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 11.7%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 152.6 million (186.0), corresponding to an EBITDA margin of 9.1% (12.6).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 107.6 million (143.0), corresponding to an EBIT margin of 6.4% (9.7).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 192.3 million (207.3), corresponding to an underlying EBITDA margin of 11.5% (14.0).
 • Order intake amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), an increase of 19.5 % on the same period last year. Organic growth amounted to 17,6%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter totalled SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 39.5 million to sales, although we also chose to leave non-core business with sales of around SEK 21.8 million in the corresponding period last year. Organic growth was 3.1% adjusted for divestments and acquisitions. Operating earnings for the quarter were affected by inflation, a higher cost structure, and non-recurring expenses for medium- and long-term initiatives. Adjusted for non-recurring items, operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 94.5 million (113.2), which resulted in an adjusted EBITDA margin of 14.2% (18.0). Macroeconomic disruptions have led to a less favourable sales mix, primarily in the GeoTechnical Solutions business unit.

There are various infrastructure investments under way across Europe, as there is a great need to renew and expand ageing infrastructure in many countries. Recent inflation and interest rate rises have caused delays in customers’ financing solutions for infrastructure projects, and certain customers are more cautious about the future, particularly in the StormWater Solutions business unit. Incoming orders were however very good during the third quarter, and the order book for the season remains strong, albeit with unusually long lead times. Demand and incoming orders for the first nine months were strong and amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), of which organic growth was 17.6%. They were however uneven between the first two quarters. During the third quarter incoming orders amounted to SEK 585.4 million (520.1), of which organic growth was 15.0%.

ViaCon’s business is affected by the geopolitical tension and rising inflation. There is uncertainty regarding macroeconomic developments, so ViaCon has focused heavily on flexibility during the quarter, ensuring agile adaptability of operations in the event of a shift in demand. Costs related to energy, transport and supply chain disruptions are high, which is a challenge, and we are working actively to try to compensate for these effects.

Cash flow was strong during the quarter, mainly as a direct result of a decrease in working capital. Working capital was higher than normal during the first six months of the year. This was a result of postponed deliveries for infrastructure projects, combined with the longer lead times in the wake of recent strains on the supply chain, which have primarily entailed increasingly high inventory levels. The trend has now been bucked, and during the third quarter we have seen some improvement in customers’ requested delivery times and in the supply chain, with shorter lead times and less disruption, with reduced capital tied up as a result. We have also worked concertedly and successfully to reduce our overdue accounts receivable during the quarter.

ViaCon is determined to be at the forefront in guiding the infrastructure sector in a sustainable direction, an area where we genuinely can make a difference for our customers and our wider environment. It is therefore very pleasing to have received several awards for our sustainability work during the year. We view these distinctions as solid recognition of our sustainability work and our contribution to building a sustainable future. To continue our adaptation to important sustainability goals and lead the change for positive action for green development and against climate change, ViaCon has joined the SteelZero initiative, which means we are committed to switching over completely to net zero steel by 2050.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. We will continue to integrate our recent acquisitions, and to develop our operation and further strengthen our team. With our strategy, we are confident that we can continue to deliver strong development as the leading European supplier of sustainable solutions in our business units, both by progressively broadening our market presence and customer offering, and by increasing our productivity.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the business results and development for the period will be held as follows:

Date: Friday, November 18, 2022

Time: 09:00-09.30 CET

Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn

Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

The presentation material will be available on ViaCon’s website shortly before the broadcast begins. The broadcast will also be available afterwards at the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

[mfn_after_post]

ViaCons delårsrapport januari – september 2022

[mfn_before_post]

Fortsatt god efterfrågan och hög orderbok, i ett kvartal påverkat av geopolitisk oro och stigande inflation.

TREDJE KVARTALET 

 • Nettoomsättningen uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82,8 (106,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 12,5 (16,9) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,0 (91,3) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,2 (14,5) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 94,5 (113,2) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 14,2 (18,0) %.
 • Orderingången uppgick till 585,4 (520,1) MSEK, en ökning med 12,6% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 15,0%.
 • ViaCon har anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär ett åtagande om att år 2050 ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 669,7 (1 479,5) MSEK, en ökning med 12,9 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 11.7 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 152,6 (186,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 9,1 (12,6) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 107,6 (143,0) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 6,4 (9,7) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 192,3 (207,3) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 11,5 (14,0) %.
 • Orderingången uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, en ökning med 19,5% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 17.6 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit med en omsättning om 39,5 MSEK, men vi har också valt att lämna icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 21,8 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3,1 procent justerat för avyttringar och uppköp. Kvartalets rörelseresultat har påverkats av inflation, högre kostnadsstruktur samt engångskostnader för medel- och långsiktiga satsningar. Rensat från engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 94,5 (113,2) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 14,2 (18,0) procent. De makroekonomiska störningarna har lett till en mindre gynnsam försäljningsmix inom framför allt affärsområdet GeoTechnical Solutions.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Den senaste tidens inflation och räntehöjningar har lett till fördröjningar i kundernas finansieringslösningar av infrastrukturprojekt samt att vissa kunder, framför allt inom affärsområdet StormWater Solutions, är mer försiktiga inför framtiden. Under det tredje kvartalet har vi dock haft en mycket god orderingång och orderboken för säsongen är fortsatt hög men med ovanligt långa ledtider. Efterfrågan och orderingången har under de första nio månaderna varit stark och uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, varav en organisk tillväxt på 17,6 procent. Däremot har den varit ojämnt fördelad mellan de första två kvartalen. Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 585,4 (520,1) MSEK, varav den organiska tillväxten uppgick till 15,0 procent.

ViaCons verksamhet påverkas av den geopolitiska oron och den stigande inflationen. Det finns en osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen, och därför har ViaCon under kvartalet haft ett högt fokus på flexibilitet för att snabbt kunna anpassa verksamheten till en eventuell förändring av efterfrågan. Kostnaderna relaterade till energi, transport och störningar i leveranskedjan är höga vilket fortsatt är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dess effekter.
Kassaflödet var starkt under kvartalet, framför allt som ett direkt resultat av ett minskat rörelsekapital. Under första halvåret var rörelsekapitalet högre än normalt. Det var ett resultat av framskjutna leveranser till infrastrukturprojekt kombinerat med de längre ledtiderna i spåren av den senaste tidens ansträngda leverantörskedja som inneburit framför allt högre varulager. Trenden är nu bruten och vi har under tredje kvartalet sett en viss förbättring i kundernas önskade leveranstider samt i leverantörsledet med kortare ledtider och mindre störningar med en reducerad kapitalbindning som följd. Vi har också genom fokuserat arbete reducerat våra förfallna kundfordringar under kvartalet.

ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att positivt påverka hållbarhetsutvecklingen inom infrastruktursektorn, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning. Vi är därför glada över att ha tilldelats flera utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete under året. Vi ser dessa utmärkelser som klara erkännanden för vårt hållbarhetsarbete och bidrag till att bygga en hållbar framtid. För att fortsätta vår anpassning till viktiga hållbarhetsmål och leda förändringen för positiva åtgärder mot grön utveckling och mot klimatförändringar har ViaCon anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär att vi åtar oss att ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål år 2050.
ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Vi kommer fortsätta att integrera den senaste tidens förvärv samt utveckla vår verksamhet och stärka vårt team ytterligare. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören av hållbara lösningar inom våra affärsområden genom att successivt bredda vår marknadsnärvaro och kunderbjudande samt öka vår produktivitet.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten

En direktsänd presentation av verksamhetens resultat och utveckling för perioden kommer att hållas enligt följande:

Datum: fredag 18 november 2022

Tid: 09:00-09:30 CET

Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn

Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ViaCons hemsida strax innan sändningen börjar. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

[mfn_after_post]

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.