ViaCons delårsrapport januari – september 2022

Fortsatt god efterfrågan och hög orderbok, i ett kvartal påverkat av geopolitisk oro och stigande inflation.

TREDJE KVARTALET 

 • Nettoomsättningen uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 3,1 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82,8 (106,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 12,5 (16,9) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,0 (91,3) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 10,2 (14,5) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 94,5 (113,2) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 14,2 (18,0) %.
 • Orderingången uppgick till 585,4 (520,1) MSEK, en ökning med 12,6% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 15,0%.
 • ViaCon har anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär ett åtagande om att år 2050 ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 669,7 (1 479,5) MSEK, en ökning med 12,9 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 11.7 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 152,6 (186,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 9,1 (12,6) %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 107,6 (143,0) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 6,4 (9,7) %.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 192,3 (207,3) MSEK, motsvarande en justerad EBITDA- marginal på 11,5 (14,0) %.
 • Orderingången uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, en ökning med 19,5% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 17.6 %.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Kvartalets omsättning uppgick till 663,5 (627,8) MSEK, en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående år. ViaCons förvärvade verksamheter har bidragit med en omsättning om 39,5 MSEK, men vi har också valt att lämna icke kärnverksamhet till en omsättning om cirka 21,8 MSEK i motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3,1 procent justerat för avyttringar och uppköp. Kvartalets rörelseresultat har påverkats av inflation, högre kostnadsstruktur samt engångskostnader för medel- och långsiktiga satsningar. Rensat från engångsposter uppgick justerat rörelseresultat före avskrivningar till 94,5 (113,2) MSEK vilket gav en justerad EBITDA-marginal på 14,2 (18,0) procent. De makroekonomiska störningarna har lett till en mindre gynnsam försäljningsmix inom framför allt affärsområdet GeoTechnical Solutions.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Den senaste tidens inflation och räntehöjningar har lett till fördröjningar i kundernas finansieringslösningar av infrastrukturprojekt samt att vissa kunder, framför allt inom affärsområdet StormWater Solutions, är mer försiktiga inför framtiden. Under det tredje kvartalet har vi dock haft en mycket god orderingång och orderboken för säsongen är fortsatt hög men med ovanligt långa ledtider. Efterfrågan och orderingången har under de första nio månaderna varit stark och uppgick till 1 901,5 (1 590,8) MSEK, varav en organisk tillväxt på 17,6 procent. Däremot har den varit ojämnt fördelad mellan de första två kvartalen. Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 585,4 (520,1) MSEK, varav den organiska tillväxten uppgick till 15,0 procent.

ViaCons verksamhet påverkas av den geopolitiska oron och den stigande inflationen. Det finns en osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen, och därför har ViaCon under kvartalet haft ett högt fokus på flexibilitet för att snabbt kunna anpassa verksamheten till en eventuell förändring av efterfrågan. Kostnaderna relaterade till energi, transport och störningar i leveranskedjan är höga vilket fortsatt är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dess effekter.
Kassaflödet var starkt under kvartalet, framför allt som ett direkt resultat av ett minskat rörelsekapital. Under första halvåret var rörelsekapitalet högre än normalt. Det var ett resultat av framskjutna leveranser till infrastrukturprojekt kombinerat med de längre ledtiderna i spåren av den senaste tidens ansträngda leverantörskedja som inneburit framför allt högre varulager. Trenden är nu bruten och vi har under tredje kvartalet sett en viss förbättring i kundernas önskade leveranstider samt i leverantörsledet med kortare ledtider och mindre störningar med en reducerad kapitalbindning som följd. Vi har också genom fokuserat arbete reducerat våra förfallna kundfordringar under kvartalet.

ViaCon är fast besluten att ligga i framkant för att positivt påverka hållbarhetsutvecklingen inom infrastruktursektorn, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder och vår omgivning. Vi är därför glada över att ha tilldelats flera utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete under året. Vi ser dessa utmärkelser som klara erkännanden för vårt hållbarhetsarbete och bidrag till att bygga en hållbar framtid. För att fortsätta vår anpassning till viktiga hållbarhetsmål och leda förändringen för positiva åtgärder mot grön utveckling och mot klimatförändringar har ViaCon anslutit sig till SteelZero-initiativet, vilket innebär att vi åtar oss att ha övergått till hundraprocentigt nettonoll stål år 2050.
ViaCon är ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Vi kommer fortsätta att integrera den senaste tidens förvärv samt utveckla vår verksamhet och stärka vårt team ytterligare. Vår strategi ger oss tillförsikt i att kunna leverera en fortsatt god utveckling som den ledande europeiska leverantören av hållbara lösningar inom våra affärsområden genom att successivt bredda vår marknadsnärvaro och kunderbjudande samt öka vår produktivitet.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten

En direktsänd presentation av verksamhetens resultat och utveckling för perioden kommer att hållas enligt följande:

Datum: fredag 18 november 2022

Tid: 09:00-09:30 CET

Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn

Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ViaCons hemsida strax innan sändningen börjar. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.

ViaCon’s Interim report January – September 2022

Continued good demand and strong order book, in a quarter of geopolitical tension and rising inflation.

THIRD QUARTER

 • Net sales amounted to SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 3.1%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 82.8 million (106.0), corresponding to an EBITDA margin of 12.5% (16.9).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 68.0 million (91.3), corresponding to an EBIT margin of 10.2% (14.5).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 94.5 million (113.2), corresponding to an underlying EBITDA margin of 14.2% (18.0).
 • Order intake amounted to SEK 585.4 million (520.1), an increase of 12.6 % on the same period last year. Organic growth amounted to 15,0%.
 • ViaCon has joined the SteelZero initiative, which entails a commitment to 100% net zero steel by 2050.

JANUARY – SEPTEMBER

 • Net sales amounted to SEK 1,669.7 million (1479.5), an increase of 12.9% compared with the same period last year. Organic growth amounted to 11.7%.
 • Operating earnings before depreciation (EBITDA) amounted to SEK 152.6 million (186.0), corresponding to an EBITDA margin of 9.1% (12.6).
 • Operating earnings (EBIT) amounted to SEK 107.6 million (143.0), corresponding to an EBIT margin of 6.4% (9.7).
 • Underlying earnings before depreciation (underlying EBITDA) amounted to SEK 192.3 million (207.3), corresponding to an underlying EBITDA margin of 11.5% (14.0).
 • Order intake amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), an increase of 19.5 % on the same period last year. Organic growth amounted to 17,6%.

COMMENTS FROM THE CEO

Sales for the quarter totalled SEK 663.5 million (627.8), an increase of 5.7% on the previous year. ViaCon’s acquired operations contributed SEK 39.5 million to sales, although we also chose to leave non-core business with sales of around SEK 21.8 million in the corresponding period last year. Organic growth was 3.1% adjusted for divestments and acquisitions. Operating earnings for the quarter were affected by inflation, a higher cost structure, and non-recurring expenses for medium- and long-term initiatives. Adjusted for non-recurring items, operating earnings before depreciation and amortisation amounted to SEK 94.5 million (113.2), which resulted in an adjusted EBITDA margin of 14.2% (18.0). Macroeconomic disruptions have led to a less favourable sales mix, primarily in the GeoTechnical Solutions business unit.

There are various infrastructure investments under way across Europe, as there is a great need to renew and expand ageing infrastructure in many countries. Recent inflation and interest rate rises have caused delays in customers’ financing solutions for infrastructure projects, and certain customers are more cautious about the future, particularly in the StormWater Solutions business unit. Incoming orders were however very good during the third quarter, and the order book for the season remains strong, albeit with unusually long lead times. Demand and incoming orders for the first nine months were strong and amounted to SEK 1,901.5 million (1,590.8), of which organic growth was 17.6%. They were however uneven between the first two quarters. During the third quarter incoming orders amounted to SEK 585.4 million (520.1), of which organic growth was 15.0%.

ViaCon’s business is affected by the geopolitical tension and rising inflation. There is uncertainty regarding macroeconomic developments, so ViaCon has focused heavily on flexibility during the quarter, ensuring agile adaptability of operations in the event of a shift in demand. Costs related to energy, transport and supply chain disruptions are high, which is a challenge, and we are working actively to try to compensate for these effects.

Cash flow was strong during the quarter, mainly as a direct result of a decrease in working capital. Working capital was higher than normal during the first six months of the year. This was a result of postponed deliveries for infrastructure projects, combined with the longer lead times in the wake of recent strains on the supply chain, which have primarily entailed increasingly high inventory levels. The trend has now been bucked, and during the third quarter we have seen some improvement in customers’ requested delivery times and in the supply chain, with shorter lead times and less disruption, with reduced capital tied up as a result. We have also worked concertedly and successfully to reduce our overdue accounts receivable during the quarter.

ViaCon is determined to be at the forefront in guiding the infrastructure sector in a sustainable direction, an area where we genuinely can make a difference for our customers and our wider environment. It is therefore very pleasing to have received several awards for our sustainability work during the year. We view these distinctions as solid recognition of our sustainability work and our contribution to building a sustainable future. To continue our adaptation to important sustainability goals and lead the change for positive action for green development and against climate change, ViaCon has joined the SteelZero initiative, which means we are committed to switching over completely to net zero steel by 2050.

ViaCon is an entrepreneurial company with a history of meeting challenges in a flexible, dynamic way. We will continue to integrate our recent acquisitions, and to develop our operation and further strengthen our team. With our strategy, we are confident that we can continue to deliver strong development as the leading European supplier of sustainable solutions in our business units, both by progressively broadening our market presence and customer offering, and by increasing our productivity.

Stefan Nordström,
President and CEO, ViaCon Group

Presentation of the report

A live presentation of the business results and development for the period will be held as follows:

Date: Friday, November 18, 2022

Time: 09:00-09.30 CET

Presenters: CEO Stefan Nordström and CFO Philip Delborn

Link to webcast: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

The presentation material will be available on ViaCon’s website shortly before the broadcast begins. The broadcast will also be available afterwards at the link above.

The full report is published at www.viacongroup.com.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.

About us

ViaCon constructs connections. Consciously.

We combine more than three decades of experience with today's cutting-edge technology and vital sustainable goals. ViaCon is a pioneer in the field of Bridges & Culverts-, GeoTechnical- and StormWater Solutions.