Follow us
Search
La Défense, Paris

ViaCons bokslutsrapport januari december 2023

Ytterligare ett starkt fjärde kvartal med förbättrade marginaler och ökad orderingång.

FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 585 (59 783) TEUR, en minskning med 13,7 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -9,8 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5 603 (6 537) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 10,9 (10,9)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 389 (8 020) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 14,3 (13,4)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 8 563 (8 587) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 16,6 (14,4)%.
 • Orderingången uppgick till 41 516 (35 084) TEUR, en ökning med 18,3 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 30,6 %.
 • Det intensifierade effektiviseringsarbetet har nu fullt genomförts där neddragningar av tjänster har slutförts enligt plan.

JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 189 903 (218 440) TEUR, en minskning med 13,1 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -8,6 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13 162 (16 758) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 6,9 (7,7)%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 763 (22 516) TEUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 10,4 (10,3)%.
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) uppgick till 23 710 (26 862) TEUR, motsvarande en justerad EBITDA-marginal 12,5 (12,3)%.
 • Orderingången uppgick till 199 275 (215 767) TEUR, en minskning med 7,6 % jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till -0,1 %.
 • Årets rörelseresultat har påverkats negativt av lägre omsättning främst på grund av fördröjning av kunders finansiering av sina projekt, framförallt under det första halvåret. Situationen förbättrades under det andra halvåret med ökad orderingång och förbättrade marginaler.
 • Från och med den 1 januari 2023 är euro redovisnings- och presentationsvaluta.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Under årets fjärde kvartal levererar ViaCon ett resultat (justerad EBITDA) som är i linje med det fjärde kvartalet 2022, som var det bästa fjärde kvartalet för koncernen hittills. Det innebär att det andra halvåret 2023 visar en tydlig resultatförbättring jämfört med året innan. Volymerna har fortfarande inte kommit tillbaka till nivåerna 2022, men precis som i det tredje kvartalet, ökar orderingången i Q4 jämfört med föregående år. Därtill är det glädjande att orderingången även under inledningen av 2024 har utvecklats positivt. Det effektiviseringsarbete som intensifierades under sommaren har nu genomförts enligt plan, vilket innebär att ViaCons marginaler förbättrats både i kvartalet och för helåret 2023.

Kvartalets omsättning uppgick till 51 585 (59 783) TEUR, en minskning med 13,7 procent jämfört med föregående år. Även om aktiviteten på marknaden är hög, har volymerna varit lägre under det fjärde kvartalet jämfört med året innan till följd av den osäkerhet som höga ränte- och inflationsnivåer skapat under året. Den organiska tillväxten uppgick till -9,8 procent justerat för valutaeffekter, avyttringar och uppköp.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 603 (6 537) TEUR, motsvarande en EBIT-marginal på 10,9 (10,9) procent. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 6 777 (7 104) TEUR, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 13,1 (11,9) procent. Rörelseresultatet har påverkats av de lägre volymerna, men även av de sänkta kostnaderna från effektiviseringsarbetet. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var positivt, drivet av främst rörelseresultat och förbättrat rörelsekapital.

Det sker åtskilliga infrastrukturinvesteringar runt om i Europa då det finns ett stort behov av att förnya och bygga ut en åldrande infrastruktur i många länder. Orderingången under kvartalet var stark och uppgick till 41 516 (35 084) TEUR, motsvarande en organisk tillväxt på 30,6 procent. Vår förväntan är att orderingången kommer att vara på en fortsatt god nivå under den kommande perioden.

I juni tog vi beslut om en intensifiering av det effektiviseringsarbete som inleddes under 2022 i syfte att slimma organisationen för ökad agilitet och effektivitet, med målsättningen att minska arbetsstyrkan med cirka 180 tjänster. Initiativet har nu fullt genomförts där neddragningar av tjänster har slutförts enligt plan. Under det fjärde kvartalet har initiativet reducerat våra kostnader exklusive engångskostnader, jämfört med de kostnader vi hade planerat för, med cirka 3,0 MEUR. För helåret 2023 har initiativet bidragit med kostnadsbesparingar exklusive engångskostnader om cirka 6,3 MEUR. Vid utgången av det fjärde kvartalet innebär det att initiativet resulterar i uthålliga effektiviseringar motsvarande cirka 10 MEUR på årlig basis. Engångskostnaderna kopplat till detta initiativ uppgår till 3,1 MEUR, varav 1,1 MEUR belastat resultatet i det fjärde kvartalet. Dessa åtgärder kommer att stärka ViaCon både på kort och lång sikt.

Med en fortsatt ökande orderingång och med positiva kostnadseffekter från effektiviseringsarbetet ser vi med tillförsikt fram emot ett framgångsrikt 2024.

Stefan Nordström,
VD och koncernchef

Presentation av rapporten
En direktsänd presentation av resultat och utvecklingen för perioden följt av en frågestund kommer att hållas enligt följande:

Datum: 23 februari 2024
Tid: 11:00-12:00 CET
Värdar: VD och koncernchef Stefan Nordström och Finansdirektör Philip Delborn
Länk till webcasten: https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/year-end-report-2023/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Det kommer vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via länken ovan.

Rapporten i sin helhet finns publicerad på www.viacongroup.com.